Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 29 października, 2020 - 15:36
zaktualizowany: czwartek, 29 października, 2020 - 15:36
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania

 1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), zwanej dalej „ustawą o finansowaniu zadań oświatowych”.
 2. Zadanie obejmuje również prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci
  w niepublicznych przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, ale nie obejmuje prowadzenia  wychowania przedszkolnego dla dzieci w niepublicznych przedszkolach integracyjnych.
 3. Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom
  w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami m.st. Warszawy, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

       Łącznie na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości:

1)    666 680,00 zł w 2021 r.,

2)    2 100 042,00 zł w 2022 r.,

3)    2 200 044,00 zł w 2023 r.,

4)    2 300 046,00 zł w 2024 r.,

5)    2 400 048,00 zł w 2025 r.,

6)    2 500 050,00 zł w 2026 r.,

7)    2 600 052,00 zł w 2027 r.,

8)    2 700 054,00 zł w 2028 r.,

9)    1 333 360,00 zł w 2029 r. 

§ 3. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie udzielana w wysokości określonej w uchwale Rady m.st. Warszawy, wydanej na podstawie  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych[1].

 

§ 4. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie m.st. Warszawy, z wyłączeniem przedszkoli integracyjnych, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę.
 2. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie przedszkola niepublicznego wyłonionego
  w otwartym konkursie ofert i może być wykorzystana na wydatki, o których mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załączników określonych w § 7 ogłoszenia.
 4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale Rady m.st. Warszawy podjętej na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych[2].
 5. Dotacja udzielana będzie w częściach na podstawie informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów.

     6. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki, określone w art. 17  ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

1)      spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę m.st. Warszawy dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa[3];

2)     będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę m.st. Warszawy na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

3)     będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

4)     zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy  - Prawo oświatowe;

5)     zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy  - Prawo oświatowe;

6)     stosuje zasady przyjmowania do przedszkoli na zasadach określonych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa, określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe oraz uchwale Rady m.st. Warszawy, podjętej na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe[4]. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji ustalonego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

 

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania, w tym wymagana lokalizacja przedszkola

 1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2029 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Wola m.st. Warszawy.
 3. Przedszkole niepubliczne w każdej ze wskazanych lokalizacji powinno posiadać plac zabaw dostosowany  parametrami do liczby dzieci objętych ofertą.
 4. Plac zabaw, o którym mowa w ust. 3, nie może znajdować się w odległości większej niż 100 metrów w linii prostej od wskazanej w ofercie lokalizacji.

 

§ 6. Tryb składania ofert

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa lub przesłać pocztą  lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania    publicznego wskazanego w ogłoszeniu.
 3. Oferent może złożyć kilka ofert. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego przedszkola, z założeniem zapewnienia w jednej lokalizacji co najmniej 25 miejsc lub 20 miejsc w oddziale integracyjnym.

 

§ 7. Wymagane dokumenty

   1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1)      ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą m.in. informację o planowanej liczbie uczniów - podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole niepubliczne, a w przypadku prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia);

2)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba prawna;

3)      dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący;

4)      zobowiązanie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia;

5)      oświadczenie o braku zaległych zobowiązań finansowych wobec Urzędu m.st. Warszawy, urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, według wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 do ogłoszenia.

 1. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola.

 

§ 8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale
  nr LVXIII/1747/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 18 grudnia 2020 r.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie  Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na elektronicznej tablicy ogłoszeń m. st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Wola, na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy).
 4. Prezydent m.st. Warszawy może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust.3.

 

§ 9.  Maksymalna liczba wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych, które Dzielnica m.st. Warszawy zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Dzielnica Wola m.st. Warszawy zamierza pozyskać 125 wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych.

 

 [1] Na dzień ogłoszenia konkursu jest to uchwała Nr LIX/1570/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne

[2] Na dzień ogłoszenia konkursu reguluje to uchwała Nr XV/357/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

[3] Na dzień ogłoszenia konkursu reguluje to uchwała Nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W związku z treścią tej uchwały przedszkola publiczne prowadzone przez m.st. Warszawę nie pobierają opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

[4] Na dzień ogłoszenia konkursu reguluje to uchwała nr XLI/1061/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Pliki do pobrania: