Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

REKRUTACJA DORADCÓW METODYCZNYCH m.st. WARSZAWY

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 5 kwietnia, 2018 - 09:49
zaktualizowany: czwartek, 5 kwietnia, 2018 - 09:49

Dyrektorzy i Nauczyciele

Szkół i Placówek m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ogłasza rekrutację doradców metodycznych m.st. Warszawy w następujących obszarach:

-        psycholog - poradnia psychologiczno-pedagogiczna - 1 osoba

-        matematyka II[1] etap - 2 osoby

-        matematyka III[2] etap - 2 osoby

-        informatyka I[3] etap - 1 osoba

-        informatyka II etap - 1 osoba

-        geografia II etap - 1 osoba

-        fizyka II etap - 1 osoba

-        chemia II etap -1 osoba

-        chemia III etap - 1 osoba

-        biologia II etap - 1 osoba

-        biologia III etap -1 osoba

-        języki romańskie II i III etap - 1 osoba

-        język angielski III etap - 1 osoba

-        religia - 1 osoba

-        edukacja muzyczna - 1 osoba

-        przedmioty zawodowe - 2 osoby

-        doradztwo zawodowe - 2 osoby

-        podstawy przedsiębiorczości i edukacja ekonomiczna - 1 osoba

-        edukacja medialna - 1 osoba

Rekrutacja jest otwarta, powszechna i jawna. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego obowiązki doradcy metodycznego powierzane są na okres 3 lat (od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.) Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa.

Pierwszy etap rekrutacji

Kandydat na doradcę metodycznego dostarcza osobiście do siedziby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, arkusz aplikacyjny wraz z załącznikami. Uporządkowane i zszyte dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja doradców metodycznych - 2018” należy składać do 18 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00.

W załączeniu:

       1.       CV zawodowe,

       2.       list motywacyjny uwzględniający zarys koncepcji działania doradcy,

       3.       poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

       4.       potwierdzenie co najmniej 5 letniego stażu pracy pedagogicznej,

       5.       opinię dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel,

       6.       zgodę dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel na pełnienie funkcji doradcy metodycznego,

       7.       rekomendację środowiska nauczycielskiego (np. uczelni wyższej, stowarzyszenia nauczycielskiego, instytucji badawczej, organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji),

       8.       poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

       9.       poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem form przygotowujących do pracy z dorosłymi.

Drugi etap rekrutacji

Dyrektor Biura Edukacji powołuje komisję rekrutacyjną w składzie: dwóch przedstawicieli Biura Edukacji, w tym przewodniczącego komisji i dwóch przedstawicieli Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zadaniem członków komisji jest ocena formalna złożonej dokumentacji oraz wyłonienie kandydatów. Komisja prowadzi rozmowy z kandydatami na doradców metodycznych spełniającymi wymogi formalne, po uprzednim powiadomieniu ich o terminie spotkań. Rozmowy zostaną przeprowadzone 20 i 23 kwietnia 2018 r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4.

Tematyka:

Przebieg pracy zawodowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

Ważniejsze osiągnięcia w pracy pedagogicznej.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym: udział w realizacji projektów edukacyjnych od lokalnych po międzynarodowe, współpraca z doradcami metodycznymi, udział w pracach zespołów przedmiotowych, problemowych, zaangażowanie w wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, szkoleń, pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela odbywającego staż, opracowanie i publikowanie materiałów edukacyjnych.

Koncepcję pracy doradcy metodycznego uwzględniającą m.in.: potrzeby edukacyjne nauczycieli danego przedmiotu, danych typów szkół placówek (z uwzględnieniem zmian wynikających z reformy systemu edukacji), formy działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych nauczycieli, doświadczenia zawodowe i predyspozycje kandydata, sposoby zachęcenia i zaangażowania nauczycieli do współpracy, założenia Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020, cele statutowe Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Po zakończeniu II etapu rekrutacji – do 25 kwietnia 2018 r. – na stronie internetowej www.wcies.edu.pl zostanie opublikowana lista nauczycieli, którzy otrzymają od organu prowadzącego powierzenie zadań doradcy metodycznego od dnia 1 września roku szkolnego 2018/2019.

Szczegółowe zasady realizacji pracy doradcy metodycznego określa dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w porozumieniu z dyrektorem Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, sprawującym nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań doradcy metodycznego m.st. Warszawy.

W pliku do pobrania znajduje się Koncepcja doradztwa metodycznego w m.st. Warszawa, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące m.in. ogólnych założeń systemu doradztwa metodycznego w Warszawie i modelu warszawskiego doradcy metodycznego oraz arkusz aplikacyjny.

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji

Urzędu m.st. Warszawy[1] kl. IV-VIII SP

[2] kl. I-IV LO

[3] kl. I-III SP

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik Rekrutacja 201823.58 KB
PDF icon Koncepcja doradztwa868.76 KB
Plik Arkusz aplikacyjny18.73 KB