Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sprawozdania SIO i aneksy do arkuszy organizacyjnych – wrzesień 2010 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 14 listopada, 2012 - 13:37
zaktualizowany: środa, 14 listopada, 2012 - 13:37
W związku ze zbliżającym się czasem sprawozdań, w którym jednostki oświatowe będą sporządzać aneksy do arkuszy organizacyjnych oraz sprawozdania w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO), przekazuję poniższe informacje, wskazujące jakie elementy wymagają szczególnej uwagi podczas wykonywania tych sprawozdań.

Najistotniejszą sprawą jest rzetelność wykazania w sprawozdaniach danych do naliczenia subwencji oświatowej. Są to informacje o liczbie uczniów w podziale na typy szkół, rodzaje oddziałów, typy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczególnie dużo błędów popełnionych przez szkoły w poprzednich sprawozdaniach dotyczyło wpisania liczby uczniów w oddziałach integracyjnych i ogólnodostępnych, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne w rubrykach przeznaczonych na informacje dot. dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej, dla których prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

W związku z tym wyjaśniam, że zarówno w tabeli NP5 w sprawozdaniu SIO jak i w arkuszu organizacyjnym w tabeli Składowe jednostki sprawozdawczej w polu LU uczęszczających w zaj. rewalidacyjno-wychowawczych powinna być wpisana tylko liczba dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej.

Należy podkreślić, że kwota subwencji oświatowej na jednego ucznia z tego rodzaju orzeczeniem to ponad 44 tys. zł.

Innego typu błędem jest wielokrotne wykazanie tych samych szkół niesamorządowych w sprawozdaniach SIO. Sytuacja ta powstaje, gdy szkoła przesyła kolejne sprawozdanie, w którym skorygowany został nr REGON. Po konsolidacji na poziomie miasta, w sprawozdaniu przekazywanym do Kuratorium Oświaty występują wtedy dwie jednostki oświatowe (pod dwoma różnymi nr REGON). W związku z tym każda korekta sprawozdania SIO powinna być sprawdzona w dzielnicy czy nie zawiera zmiany nr REGON. Jeżeli taka zmiana nastąpiła należy wraz z korektą sprawozdania przekazać informację o nr REGON podanym w poprzednim sprawozdaniu w celu usunięcia wcześniej przekazanych danych w sprawozdaniu zbiorczym.

Przypominam również, że w sprawozdaniach SIO tabela U3.1 Uczniowie według klas, profili kształcenia, zawodów lub specjalności, może wystąpić wielokrotnie. Jeżeli w danej szkole występują oddziały o różnej specyfice (np. integracyjne, sportowe, dwujęzyczne, ogólnodostępne ...) należy w programie SIO dodać odpowiednią liczbę tabel i wypełnić dla każdej specyfiki oddziału osobną tabelę.

Ze względu na zgodność sprawozdań SIO i arkusza organizacji, szkoły powinny sporządzić aneksy do arkuszy organizacyjnych wg stanu na 10 i 30 września.

Szkoły i placówki oświatowe przekazują sprawozdania SIO wg stanu na 10 września 2010 r. do właściwych Biur Finansów Oświaty do dnia 15 września 2010 r.

Szkoły i placówki oświatowe przekazują sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2010 r. do właściwych Biur Finansów Oświaty do dnia 5 października 2010 r.

Sprawozdania SIO zebrane od szkół wg stanu na 10 września 2010 r. Biura Finansów Oświaty przekazują do Biura Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2010 r. Do tego samego dnia należy również wczytać do bazy Sigma aneksy do arkuszy organizacyjnych wg stanu na 10 września.

Sprawozdania SIO zebrane od szkół wg stanu na 30 września 2010 r. Biura Finansów Oświaty przekazują do Biura Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2010 r. Do tego samego dnia należy również wczytać do bazy Sigma aneksy do arkuszy organizacyjnych wg stanu na 30 września.