Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zaproszenie do udziału w konkursie "Mam prawo"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 15 października, 2019 - 12:01
zaktualizowany: wtorek, 15 października, 2019 - 14:18
Zaproszenie do udziału w konkursie "Mam prawo"
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłasza konkurs na najlepszą inicjatywę edukacyjną adresowaną do dzieci i związaną z poszanowaniem prawa dzieci do życia bez przemocy.

Z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, został ogłoszony konkurs "Mam prawo".

Konkurs adresowany jest do warszawskich publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych, opiekuńczych, bibliotek, świetlic, domów kultury oraz organizacji pozarządowych.
Zadaniem placówki, która chce wziąć udział w konkursie, jest:
1. wytypowanie zespołu, składającego się z dzieci/młodzieży oraz pracownika/pracowników placówki (obligatoryjnie) oraz rodziców/opiekunów dzieci (fakultatywnie), który będzie organizatorem przedsięwzięcia/wydarzenia edukacyjnego dla dzieci (np. zajęć, przedstawienia, gazetki, apelu, konkursów, dystrybucji materiałów informacyjnych itp.) ;
2. zgłoszenie inicjatywy - poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik 1 do Regulaminu Konkursu) na adres: chronimydzieci@fdds.pl, do 18 października 2019 r.;
3. zrealizowanie inicjatywy edukacyjnej dla dzieci i jej udokumentowanie (fotograficzne);
4. przesłanie sprawozdania z realizacji, poprzez wysłanie wypełnionego formularza sprawozdania (załącznik 2 do Regulaminu Konkursu) na adres: chronimydzieci@fdds.pl, do 15 listopada 2019 r..

Do wygrania atrakcyjne nagrody! Nagrodzone zostaną trzy najlepsze inicjatywy.
O wynikach konkursu poinformujemy 20 listopada - w dniu Międzynarodowego oraz Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.
Więcej informacji o konkursie, wraz z regulaminem i wymaganymi dokumentami, znajduje się na platformie www.edukacja.fdds.pl.
Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!: Zgłoszenie inicjatywy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ochrona dzieci przed przemocą – – kształtowanie postaw społecznych braku przyzwolenia na przemoc wobec dzieci i gotowości reagowania w sytuacji zagrożenia dziecka”, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem.
Prowadzimy również program „Chronimy Dzieci”, którego celem jest profilaktyka przemocy wobec najmłodszych oraz przyznawanie certyfikatów placówkom spełniającym wysoki poziom standardów ochrony dzieci. W Warszawie program „Chronimy Dzieci” wdrażany jest we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy. Więcej o programie i standardach na portalu www.chronimydzieci.pl.