Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja o listach kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 15 lipca, 2019 - 09:59
zaktualizowany: środa, 17 lipca, 2019 - 13:33
I. Listy zakwalifikowanych

16 lipca do godz. 12:00  komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Kandydat będzie mógł sprawdzić, czy został zakwalifikowany do szkoły:

  • na listach wywieszonych w szkołach,
  • po zalogowaniu się w systemie na swoje konto,

II. Potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły

Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00  kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani potwierdzają wolę przyjęcia, dostarczając do szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub ukończenia gimnazjum;
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).

III. Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00 wydają skierowania kandydatom zakwalifikowanym (którzy takiego skierowania nie otrzymali wcześniej) do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Jeżeli wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu badań ustalonego przez ośrodek zdrowia), wówczas kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni, najpóźniej do 24 lipca do godz. 10.00, powinni złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oświadczenie informujące o braku możliwości przedłożenia zaświadczenia wraz z datą wyznaczonego badania lekarskiego. Po uzyskaniu zaświadczenia kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej. Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności (zgodnie z komunikatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty umieszczonym na stronie internetowej http://www.kuratorium.waw.pl/).