Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 16 maja, 2017 - 08:57
- potwierdzenie woli zapisu oraz procedura odwoławcza

Warszawa, 15 maja 2017 r.

15 maja br. w samorządowych szkołach podstawowych zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają – w terminie do 19 maja do godz. 1600 – w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdzenie woli zapisu. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.

23 maja br. w szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas I. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Procedura odwoławcza

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

1.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2.    Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

3.    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.    Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.

5.    Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Autor treści: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Potwierdzanie woli zapisu do klasy I37 KB