Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zostań stypendystą m.st. Warszawy SAPERE AUSO

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 6 czerwca, 2019 - 15:35
zaktualizowany: piątek, 7 czerwca, 2019 - 08:31
Wnioski za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 2 września 2019 r.

NABÓR WNIOSKÓW:

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 2 września 2019 r. w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7; parter):
- w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów”,
- liczy się data wpływu do siedziby biura,
- r
ozpatrzenie wniosków – czwarty kwartał 2019 r.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

W roku szkolnym 2019/2020 stypendia mogą być przyznane uzdolnionym uczniom:

1. pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce zamieszkania, w dwóch kategoriach:
    1) za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2018/2019 w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży – uzdolnionym uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży; 
    2) za osiągnięcia odnotowane w trzecich klasach dotychczasowych gimnazjów a także ósmych klasach szkół podstawowych, na następujących warunkach: 
        a) za osiągnięcia odnotowane w trzecich klasach dotychczasowych gimnazjów   uzdolnionym uczniom uczęszczającym do pierwszych klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, 
        b) za osiągnięcia odnotowane w ósmych klasach szkół podstawowych - uzdolnionym uczniom uczęszczającym do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych

2. za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2018/2019 (szczegółowe kryteria określa regulamin udzielania stypendiów).

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów pełnią szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu. Jego specyfiką jest fakt, że stypendia te kierowane są również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają ugruntowane pasje i udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne i obligatoryjne kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o przyznanie stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy mogły wyróżniać również wybitne osiągnięcia twórcze lub społeczne.

MATERIAŁY POMOCNICZE, w tym formularz WNIOSKU oraz VADEMECUM SAPERE AUSO dostępne są w załącznikach.
W plikach do pobrania znajduje się ponadto wzór zgody – prośba o dostarczenie oryginału razem z wnioskiem. Jeśli wniosek składa rodzic/opiekun prawny kandydata czy przedstawiciel organizacji pozarządowej, do wniosku należy dołączyć także opinię dyrektora szkoły.

KONTAKT:

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Kontaktowy adres e-mail: stypendia@edu.um.warszawa.pl

Ponadto w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES, ul. Stara 4) 14 czerwca br. organizowane są tematyczne konsultacje zbiorowe dla zainteresowanych nauczycieli, zapisy tutaj
W przypadku pytań zapraszamy także do WCIES na dyżur doradcy metodycznego m.st. Warszawy w zakresie wspierania ucznia zdolnego, w każdy wtorek w godz. 17:00-18:00.

Powodzenia! :)

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: