Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady rekrutacji, harmonogramy - placówki ogólnodostępne

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 10 kwietnia, 2019 - 13:37
zaktualizowany: poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 - 11:20

Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” organizowanego w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych (WPE) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato/Zima w Mieście oraz według zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z koordynatorami Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”, w tym koordynatorami operacyjnymi i dzielnicowymi.

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 do Programu „Lato w Mieście” 2019 organizowanego w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
 3. Listę Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych przekazuje koordynator dzielnicowy.
 4. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy wakacyjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych, w których organizowany jest Program „Lato w Mieście” 2019.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 18 kwietnia br. od godziny 12.00 do 30 kwietnia br. do godziny 12.00.
 6. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice / opiekunowie prawni kandydata udają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Programu „Lato w Mieście” 2019.
 7. Zgłoszenie do danej edycji Programu w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu i zakresie, czyli zapisu do wybranej wakacyjnej placówki edukacyjnej w określonym terminie.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym WPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej wakacyjną placówką edukacyjną;

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

- rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do wakacyjnej placówki edukacyjnej w tym samym terminie.

9. Rodzice / Opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Programu „Lato w Mieście” 2019 zgłaszają się do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2018/2019 organizują Program.

10. Informację o zakwalifikowaniu:

- otrzymuje rodzic/ opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu,

- można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl;

w terminie określonym harmonogramem tj. 6 maja br. od godziny 16.00.

11. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej w terminie określonym harmonogramem tj. od 7 maja br. od godziny 8.00 do 16 maja br. do godziny 16.00.

12. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 7 maja br. od godziny 8.00 do 16 maja br. do godziny 16.00, oznacza rezygnację z miejsca w wakacyjnej placówce edukacyjnej, do której kandydat został zakwalifikowany.

13. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Lato w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

14. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy uzupełniające, szczegóły poniżej.

15. Po ogłoszeniu wyników naboru uzupełniającego rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.

16. O rezygnacji z udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

17. Jako rezygnacja z udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 rozumiana jest też  trzydniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w wakacyjnej placówce edukacyjnej. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

18. Rodzice / Opiekunowie prawni uczestników w celu zwrotu opłat za żywienie mają obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30 w dniu jej wystąpienia. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

19. W uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję o braku możliwości kontynuowania udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 uczestnika, którego rodzice/opiekunowie prawni nie podali pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej oraz uczestnik i/lub jego rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają regulaminu wakacyjnej placówki edukacyjnej.

20. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej oraz zamieszczenie jej w szkołach i w serwisach dzielnic i Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

 Harmonogram zapisów do Programu "Lato w Mieście" 2019

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

18 kwietnia
godzina 12.00

30 kwietnia
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

6 maja
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

6 maja
godzina 16.00

16 maja
godzina 10.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie

7 maja
godzina 8.00

16 maja
godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie

20 maja
 godzina 14.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizatora wypoczynku

20 maja
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywają się:

- tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących wolnymi miejscami;

- zgodnie z harmonogramem, według, którego poszczególne etapy trwają od 21 maja do 3 czerwca 2019 r.

2. Zapisy prowadzone są w taki sam sposób jak poprzedzające je rekrutacja.

3. Rodzice / Opiekunowie prawni, kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, uzupełniają niezbędne dane osobowe i kontaktowe następnie wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

4. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, których dziecko brało udział we wcześniejszych zapisach, zostało przyjęte, ale rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata logują się i wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

5. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty na jeden termin, a rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej na drugi termin to loguje się do systemu i wybiera WPE, która dysponuje wolnymi miejscami.

6. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdził woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty /zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

7. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej  w Programie „Lato w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

  Rekrutacja uzupełniająca - harmonogram zapisów

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

21 maja
godzina 8.00

23 maja godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

24 maja
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

24 maja
godzina 16.00

29 maja
godzina 10.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie

27 maja
godzina 8.00

29 maja
godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie

3 czerwca
godzina 14.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

3 czerwca
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Rekrutacja na wolne miejsca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

- tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących miejscami;

- zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 4 czerwca 2019 r. od godziny 14.00 do czasu zakończenia Programu „Lato w Mieście” 2019.

- na podstawie zgłoszenia – wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w wakacyjnej placówce edukacyjnej.

2. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do WPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

3. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice / opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie rodzice / opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

4. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice / opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

5. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej  lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

Zapisy na wolne miejsca - harmonogram

4 czerwca
godzina 14.00

31 sierpnia
godzina 16.00

Zapisy na wolne miejsca
Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Programie w szkole dysponującej wolnymi miejscami.
Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku