Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady rekrutacji, harmonogramy - placówki specjalne

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 30 listopada, 2018 - 12:29
zaktualizowany: wtorek, 14 stycznia, 2020 - 11:00
Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 szkoły/placówki specjalne

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” zwanej dalej Akcją organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych  zwanych dalej  WPES w roku szkolnym 2019/2020 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

  1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół/placówek specjalnych oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 do Akcji „Zima w Mieście” 2020 organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 10 do 21 lutego 2020 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych, w których organizowana jest Akcja.
  3. Wszystkie terminy zapisów zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych szkół/placówek specjalnych, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl oraz
    w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl – zakładka „Terminarz”.
  4. Rodzice/opiekunowie prawni ww. uczniów ubiegający się o przyjęcie dzieci do Akcji „Zima w Mieście” 2020 mogą zapisać dziecko na dwa sposoby:

- zgłosić się do szkół/placówek specjalnych, które w roku szkolnym 2019/2020 organizują Akcję. Zestawienie dostępne jest w serwisie Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl
- zarejestrować dziecko w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

5. Sposób Pierwszy Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów pobierają kartę kwalifikacyjną w elektronicznym systemie zgłoszeń do Zimy w Mieście” 2020  pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl – zakładka „Zasady rekrutacji do szkół specjalnych” w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia od godziny 12.00 do 21 stycznia do godziny 12.00. Kartę można pobrać lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która prowadzi program w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia od godziny 12.00 do 21 stycznia do godziny 12.00. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów wypełniają kartę kwalifikacyjną i składają w Feryjnej Placówce Edukacyjnej Specjalnej w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia od godziny 12.00 do 21 stycznia do godziny 12.00.

6. Sposób Drugi Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 do 21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego.
W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do feryjnej placówki edukacyjnej specjalnej w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji. Zgłoszenie do danej edycji Akcji w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko
w określonym celu i zakresie, czyli zapisu do wybranej FPES i realizacji
w określonym terminie.

7. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym punkcie kierownik wypoczynku uzgadnia z innymi FPES możliwość przyjęcia dziecka w innym FPES.

8. Informację o zakwalifikowaniu:

- rodzic/opiekun prawny kandydata może uzyskać w szkole/placówce specjalnej, do której ubiegał się o przyjęcie;

- można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl;

- otrzymuje rodzic/opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu, w terminie określonym harmonogramem tj. 24 stycznia 2020 r. od godziny 13.00.

9. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji dokonują opłat za opiekę i posiłki/dostarczają zaświadczenie/oświadczenie upoważniające do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej.

10. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły/placówki specjalnej do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

11. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.

12. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

13. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w szkole/placówce specjalnej.

14. Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice / opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie, e-mailowo lub osobiście najpóźniej do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

15. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPES oraz zamieszczenie jej w szkołach/placówkach specjalnych, w serwisie Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

Harmonogram zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2020

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

14 stycznia godzina 12.00

21 stycznia
godzina 12.00

Sposób Pierwszy Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną.
Kartę można pobrać z systemu lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która organizuje Akcje "Zima w Mieście" 2020.

Rodzic/opiekun prawny składa kartę kwalifikacyjną w szkole/placówce specjalnej, która organizuje Akcje "Zima w Mieście" 2020.

Sposób Drugi Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów.

Adres systemu: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

24 stycznia
godzina 13.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

24 stycznia

godzina 13.00           

 

31 stycznia godzina 15.00           

 

Dokonanie opłaty za opiekę i żywienie

Sposób Drugi Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany (karta jest na jeden turnus). W przypadku zapisu na dwa turnus należy pobrać dwie karty.

24 stycznia godzina 14.00

31 stycznia godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Akcji „Zima w Mieście” 2020, w każdej szkole/placówce specjalnej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:

Sposób Pierwszy potwierdzenia opłaty za pobyt i żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z obu opłat

Sposób Drugi karty kwalifikacyjnej oraz potwierdzenia opłaty za pobyt i żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z obu opłat.

Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji.

3 lutego
 godzina 13.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

3 lutego
 godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Zapisy na wolne miejsca do Akcji „Zima w Mieście” 2020

1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

- tylko do szkół/placówek specjalnych dysponujących miejscami;

- trwają od 4 lutego 2020 r. od godziny 10.00 do czasu zakończenia Akcji „Zima
w Mieście” 2020.

2. Kandydat zgłasza się do Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej dysponującej wolnymi miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

4. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku rodzice/prawni opiekunowie kandydata są zobowiązani podpisać/złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za opiekę i wyżywienie/ zaświadczenia /oświadczenia upoważniającego do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku.

5. Nie złożenie potwierdzenia dokumentów wymienionych w pkt. w 4 w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku jest rozumiane jako rezygnacja z udziału dziecka w Akcji „Zima w Mieście” 2020.