Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 2 czerwca, 2017 - 11:34
zaktualizowany: wtorek, 22 stycznia, 2019 - 11:27
Projekt ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie - okres trwałości projektu do 31.12.2020 r.

Projekt „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”

W ramach projektu Argos zostało wyłonionych 1200 uczestników, którym do końca 2020 r. został bezpłatnie użyczony laptop wraz z bezprzewodowym dostępem do Internetu.

 

Bieżące informacje na temat realizacji działań w projekcie znajdują się w zakładce Aktualności programu po prawej stronie.

 

Kontakt do Zespołu projektowego:

Tel. 22 443 14 78

e-mail: argos@um.warszawa.pl

 

 

Koordynator projektu:

Małgorzata Mochtak

Tel. 22 443 35 57

e-mail: mmochtak@um.warszawa.pl

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 12 259 760,15 zł;

Poziom dofinansowania:

(85% - środki europejskie,15% wkład krajowy z budżetu państwa);

Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 31.12.2015 r.

Okres trwałości projektu: do 31.12.2020 r.

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa

 

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Warunkiem udziału ucznia w projekcie jest spełnianie warunków uprawniających do uzyskania stypendiów socjalnych i osiągnięcie bardzo dobrych wyników  w nauce.

 

Cel ogólny projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących wskaźników:

  1. nieodpłatne udostępnienie gospodarstwom domowym (1200) spełniającym kryteria grupy docelowej, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem; 

  2. wyposażenie jednostek podległych m.st. Warszawie (m.in. szkoły, biblioteki publiczne, instytucje kultury, miejskie zespoły ognisk wychowawczych) w nowe stanowiska komputerowe

  3. zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym (1200), oraz jednostkom podległym m.st. Warszawie;

  4. wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania;

  5. przeprowadzenie szkoleń dla 1200 uczestników projektu z zakresu obsługi komputera i oprogramowania, technologii cyfrowych, korzystania z Internetu. 

     

Niemierzalnym jakościowym efektem projektu jest przełamywanie bariery uczestników projektu w komunikacji, a poprzez dostęp do osobistego sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu uzyskanie cennych narzędzi do zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań. Pośrednimi beneficjentami projektu są rodzice lub opiekunowie prawni oraz rodzeństwo dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie. Osoby te poprzez dostęp do ww. narzędzi informatycznych dodatkowo mogą np. poszukiwać pracę, podnieść swoje kompetencje zawodowe, a także poprzez stały dostęp do sieci np. płacić rachunki, załatwiać sprawy w Urzędach.

Trwałość rezultatów projektu będzie zapewniona do 31.12.2020 r. Przez cały ten okres dostęp do Internetu, wsparcie techniczne i serwisowanie sprzętu będzie dla uczestników projektu świadczone bezpłatnie.