Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

RODO - obowiązek informacyjny

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 30 maja, 2018 - 09:55
zaktualizowany: środa, 30 maja, 2018 - 11:42

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

W związku z realizacją projektu ,,Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka — Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion', w związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1)      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie pl. Bankowy 3/5;

2)      kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora jest możliwy przy użyciu następujących danych kontaktowych: iod@um.warszawa.pl, należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji projektu;

3)      dane osobowe uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie", rekrutacji, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

4)      dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może być wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody uniemożliwia udział w projekcie, dlatego jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału;

5)      odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, wyłącznie w celu realizacji projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie", rekrutacji, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka;

6)      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

7)      dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30 czerwca 2021 r.;

8)      rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;

9)      rodzicom lub opiekunom prawnym uczestnika przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;

10)  w trakcie przetwarzania danych na potrzeby projektu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

11)  rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

12)  podanie danych osobowych uczestnika projektu i jego rodziców lub opiekunów prawnych było dobrowolne, jednak te dane wciąż pozostają niezbędne do zapewnienia uczestnictwa w projekcie.