Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoły niepubliczne

opublikowany: wtorek, 17 stycznia, 2017 - 13:27
zaktualizowany: czwartek, 19 stycznia, 2017 - 13:24

Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail - reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię - 22 551 24 22, na które wszyscy zainteresowani mogą kierować pytania związane z reformą edukacji.

 

Zadania organów prowadzących w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego

 

Na mocy ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz Prawo oświatowe zmieniony został ustrój szkolny w Polsce. Zgodnie z przyjętym prawem nowy ustrój szkolny będzie obejmował:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. Rozpocznie się również proces likwidacji gimnazjów. Nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy I gimnazjum. Wygaszanie gimnazjów może być dokonane poprzez:

 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową,
 • włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum,
 • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,
 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia
 • stopniowe wygaszenie gimnazjum (w roku szkolnym 2017/2018 będą klasy II i III, w roku szkolnym 2018/2019 tylko klasy III).

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VI szkoły podstawowej, staje się szkołą podstawową dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII.

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się branżową szkołę I stopnia.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia.

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną.

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się czteroletnie liceum ogólnokształcące.

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się pięcioletnie technikum.

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim technikum.

Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia.

 

W związku z powyższym organy prowadzące zarówno szkoły publiczne, jak też niepubliczne muszą dopełnić formalności składając w Biurze Edukacji stosowne dokumenty.

Szczególną uwagę należy zwrócić na złożenie, do 31 stycznia 2017 r. wniosku o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, Szczegółowe informacje poniżej.

 

 

SZKOŁY NIEPUBLICZNE – prowadzone przez inny organ niż JST

 

I Przekształcenie niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
 podstawową

 

Osoba prowadząca niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową składa w  Biurze Edukacji w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. wniosek o zmianę wpisu do  ewidencji dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej.  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy –Prawo oświatowe,
 • informację o miejscu prowadzenia szkoły,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:

a)      prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

b)      realizację innych zadań statutowych

 • zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową organ jednostki samorządu terytorialnego może przedłużyć termin składania ww. dokumentów jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2017 r.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów niepubliczna sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 1 września 2017 r. niepubliczną ośmioletnią szkołą  podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI i ulega likwidacji z dniem 31  sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2  ustawy- Prawo oświatowe.

Niepubliczne ośmioletnie szkoły podstawowe powstałe z przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych zachowują uprawnienia szkół publicznych.

JST, która dokonała wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły  podstawowej, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. dokonuje zmiany tego wpisu na  podstawie złożonych dokumentów.

 

II Włączenie niepublicznego gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej

Dotychczasowe niepubliczne gimnazjum można włączyć do ośmioletniej szkoły  podstawowej, której rozpoczęcie działalności może nastąpić z dniem 1 września 2017 r.,  z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.

W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły  podstawowej, wpis dotychczasowego niepublicznego gimnazjum wykreśla się z dniem  rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową.

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w szkole tej prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Do tych klas stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów.

W przypadku włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej.

W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej osoba prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. wniosek o zmianę wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej.

Wniosek zawiera dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową oraz wskazanie roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I, II i III niepublicznej ośmioletniej szkoły pdstwowej.

Ponadto należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy –Prawo oświatowe,
 • informację o miejscu prowadzenia szkoły,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:

a)      prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

b)      realizację innych zadań statutowych

 • zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Jeżeli szkoła rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r. dokumenty dołącza się  do wniosku do 31 stycznia 2017 r.

Jeżeli szkoła rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. ww. dokumenty przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r.

JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum lub dotychczasową  sześcioletnią szkołę podstawową może postanowić o przedłużeniu terminu na złożenie ww. dokumentów nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

Niepublicznym ośmioletnim szkołom podstawowym utworzonym zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (tj. w wyniku włączenia gimnazjum do sześcioletniej szkoły podstawowej) przysługują uprawnienia szkół publicznych z dniem rozpoczęcia działalności na podstawie przepisów art. 176 ustawy – Prawo oświatowe.

JST w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r.  albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu na podstawie złożonych  dokumentów.

Wpis do ewidencji uwzględnia prowadzenie przez niepubliczną  ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu  likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo oświatowe.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów JST odmawia dokonania zmiany  wpisu.

 

III Przekształcenie niepublicznego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową

Dotychczasowe niepubliczne gimnazjum można przekształcić w ośmioletnią szkołę  podstawową, której rozpoczęcie działalności może nastąpić z dniem 1 września 2017 r.,  z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r.

Osoba prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa w terminie do dnia  31 stycznia 2017 r. wniosek o zmianę wpisu dotychczasowego niepublicznego  gimnazjum.

Wniosek powinien zawierać wskazanie roku szkolnego, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I, II i III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową.

Ponadto należy złożyć następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy –Prawo oświatowe,
 • informację o miejscu prowadzenia szkoły,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:

a)      prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

b)      realizację innych zadań statutowych

 • zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 • pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu.

 

 

Jeżeli szkoła rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r. dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem.

Jeżeli szkoła rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. dokumenty przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo do dnia 31 stycznia 2019 r.

JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić o przedłużeniu terminu na złożenie dokumentów, nie dłużej jednak niż odpowiednio do dnia 14 lutego 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019

Do wniosku należy dołączyć również pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu.

 • Jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się od roku szkolnego 2017/2018, to opinię ww. PPIS przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.,
 • Jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową przypada w tym samym roku szkolnym co rok szkolny wskazany we wniosku, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I –III, JST w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu na podstawie ww. dokumentów oraz opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • Jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej  rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020, to opinię  PPIS przedkłada się odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia  31 stycznia 2019 r.

W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, JST odmawia dokonania zmiany wpisu.

JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić o  przedłużeniu terminu na złożenie opinii PPIS, jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III  niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku  szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020, nie dłużej jednak niż odpowiednio do  dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

Zmiana wpisu może być dokonana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświatyw zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej.

Jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny wskazany we wniosku, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I –III, JST w terminie odpowiednio do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu na podstawie ww. dokumentów za wyjątkiem opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, którą dostarcza się w ww. terminach.

Wpis do ewidencji uwzględnia prowadzenie przez niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

 

Uwaga!

W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii PPIS, odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia 31 stycznia 2019 r., JST, dokonuje wykreślenia wpisu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum.

 

 

IV Włączenie niepublicznego gimnazjum do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,  czteroletniego technikum, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego  technikum, branżowej szkoły I stopnia

 

W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego  liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej  szkoły I stopnia osoba prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum składa  wniosek o zmianę:

a)      wpisu dotychczasowego niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego czteroletniego technikum albo dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,

b)      wpisu niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego pięcioletniego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia.

W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do trzyletniego liceum  ogólnokształcącego lub czteroletniego technikum wniosek składa się w terminie do dnia  31 stycznia 2017 r. albo 31 stycznia 2018 r.

W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do czteroletniego liceum  ogólnokształcącego lub pięcioletniego technikum wniosek składa się w terminie do dnia  31 stycznia 2019 r.

W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia  wniosek składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., 31 stycznia 2018 r. albo  31 stycznia 2019 r.

Wniosek zawiera dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczne liceum  ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia.

Do wniosku dołącza się:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym liceum ogólnokształcącym, niepublicznym technikum albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

W przypadku włączenia gimnazjum do czteroletniego technikum lub do branżowej szkoły  I stopnia, które to szkoły rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2017 r. projekt  statutu szkoły przedkłada się w Biurze Edukacji w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

JST odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu odpowiednio niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum, niepublicznej branżowej szkoły I stopnia albo dotychczasowej niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji na podstawie dokumentów:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym liceum ogólnokształcącym, niepublicznym technikum albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe.

Wpis do ewidencji uwzględnia postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 ustawy przepisy wprowadzające przepisy – Prawo oświatowe, a w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163 – Prawo oświatowe .

W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, wpis dotychczasowego niepublicznego gimnazjum wykreśla się z dniem rozpoczęcia działalności odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia.

W przypadku włączenia dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do  dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego  czteroletniego technikum, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego  technikum lub branżowej szkoły I stopnia, za dzień zakończenia działalności  dotychczasowego niepublicznego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia roku, w  którym następuje włączenie dotychczasowego niepublicznego gimnazjum.

W przypadku nieprzedłożenia ww. JST odmawia dokonania zmiany wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum.

 

V Przekształcenie niepublicznego gimnazjum w trzyletnie liceum ogólnokształcące,  czteroletnie technikum, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie  technikum, branżową szkołę I stopnia

W przypadku przekształcenianiepublicznego gimnazjum w trzyletnie liceum  ogólnokształcące, czteroletnie technikum, czteroletnie liceum ogólnokształcące,  pięcioletnie technikum, branżową szkołę I stopnia, osoba prowadząca dotychczasowe  niepubliczne gimnazjum składa wniosek o zmianę wpisu dotychczasowego  niepublicznego gimnazjum.

W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w trzyletnie  liceum ogólnokształcące lub czteroletnie technikum, wniosek składa się w terminie do  dnia 31 stycznia 2017 r. albo 31 stycznia 2018 r.

W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w czteroletnie liceum  ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum, wniosek składa się w terminie do dnia 31  stycznia 2019 r.

W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I  stopnia, wniosek składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., 31 stycznia 2018 r.  albo 31 stycznia 2019 r.

Wniosek zawiera:

 • dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia
 • określenie typu niepublicznej szkoły

Do wniosku dołącza się:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym liceum ogólnokształcącym, niepublicznym technikum albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum, niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w czteroletnie technikum, pięcioletnie technikum, branżową szkołę I stopnia

Opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dołącza się do wniosku, w przypadku gdy praktyczna nauka zawodu w technikum lub w branżowej szkole I stopnia jest organizowana przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych.

W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w czteroletnie technikum, w  szkołę branżową I stopnia, które to szkoły rozpoczynają działalność z dniem 1 września  2017 r. projekt statutu szkoły składa się w Biurze Edukacji w terminie do dnia 28  lutego 2017 r.

W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w czteroletnie technikum, pięcioletnie technikum, branżową szkołę I stopnia, JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, może wskazać inny termin na przedłożenie opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, nie później jednak niż odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

JST odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r.  albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu:

 a)      w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne liceum ogólnokształcące na podstawie dokumentów:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,

b)      w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia na podstawie dokumentów:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym liceum ogólnokształcącym, niepublicznym technikum albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna i najbliższym jego otoczeniu

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia  odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji  podstaw programowych – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum  w niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia. Wpis do  ewidencji uwzględnia postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez  niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną  szkołę branżową I stopnia klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji  tych klas zgodnie z art. 127 przepisy wprowadzające ustawy Prawo Oświatowe.

W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, JST odmawia dokonania zmiany wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum, niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia do ewidencji.

 

VI Przekształcenie niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w  niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące i niepublicznego czteroletniego  technikum w niepubliczne pięcioletnie technikum

Osoba prowadząca odpowiednio dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum  ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, w terminie do  dnia 31 stycznia 2019 r. składa w Biurze Edukacji następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo niepublicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • statut odpowiednio niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo niepublicznego pięcioletniego technikum, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
 • wskazanie miejsca prowadzenia niepublicznej szkoły wraz z informacją o warunkach lokalowych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku technikum - także możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące lub dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum, może postanowić o przedłużeniu terminu na złożenie dokumentów, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. lub do dnia 28 lutego 2019 r., niepubliczne liceum ogólnokształcące oraz niepubliczne technikum ulega likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy –Prawo oświatowe.

Dokumenty składa się niezależnie od złożenia wniosku o zmianę wpisu dotychczasowego niepublicznego liceum ogólnokształcącego lub niepublicznego technikum.

JST w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub niepublicznego pięcioletniego technikum, które rozpoczynają działalność z dniem 1 września 2019 r., jeżeli wskutek złożenia wniosku o zmianę wpisu dotychczasowego niepublicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego czteroletniego technikum, niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia do ewidencji szkół niepublicznych, dokonano zmiany wpisu do ewidencji na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 3, przepisu art. 159 ust. 1 nie stosuje się.

Uwaga!

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. do ewidencji wpisuje się dotychczasowe niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz dotychczasowe niepubliczne czteroletnie technikum.

 

W przypadku złożenia zgłoszenia dotyczącego dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej złożonego przed wejściem w życie ustawy Prawo Oświatowe, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. uzupełni zgłoszenie i przedłoży w Biurze Edukacji następujące dokumenty:

 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
 • statut odpowiednio niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej albo niepublicznej branżowej szkoły I stopni, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe,
 • informację o miejscu prowadzenia szkoły,
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających:

a)      prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b)      realizację innych zadań statutowych,

 • zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Zgłoszenia do ewidencji szkół niepublicznych dotyczące niepublicznego gimnazjum, złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2017 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Materiał opracowany przez Biuro Edukacji

 

 

 

UWAGA

Przypominamy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej działa serwis informacyjny „Dobra Szkoła” pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. Serwis zawiera m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach dotyczących reformy, harmonogram zmian oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Znajduje się w nim również funkcjonalność, dzięki której każdy rodzic może sprawdzić, w jakim typie szkoły dziecko będzie uczyło się od 1 września 2017 r. Koordynatorem regionalnym w woj. mazowieckim jest p. Krystyna Mucha w Kuratorium Oświaty tel. 22 5512422