Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 18 kwietnia, 2017 - 12:07
Informacja w sprawie wysokości dotacji na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w roku 2017.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIII/2126/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie m.st. Warszawy prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, kwota dotacji na rok 2017 na słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji wynosi 3.471,58 zł.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z treścią art. 80 ust. 8-9 oraz art. 90 ust. 8-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. Nr 1943 z późn.zm.), szkoły publiczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne otrzymują dotację na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który przed okręgową komisją egzaminacyjną zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, pod warunkiem:

  1. podania organowi właściwemu do udzielania dotacji informacji o planowanej liczbie słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji (wersja elektroniczna informacji dostępna jest na internetowej stronie Biura Edukacji edukacja.warszawa.pl w zakładce „Oświata niepubliczna” – „Dotacje” – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”)
  2. udokumentowania zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Dotacja wypłacana jest jedynie na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w szkołach, które prowadzą kształcenie zawodowe, w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Biura Edukacji

Joanna Gospodarczyk

Pliki do pobrania: