Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Miesięczne stawki dotacji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 17 lutego, 2017 - 12:57
Zaliczkowe stawki dotacji dla szkół i placówek oświatowych na rok 2017.

Szanowni Państwo,

przekazuję informację o wysokości zaliczkowych miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w 2017 roku na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne.

Kwoty dotacji określone zostały zgodnie z nowymi zasadami naliczania dotacji dla szkół/placówek niepublicznych, wprowadzonymi ustawą z dnia  23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), w oparciu o:

  • wydatki bieżące szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawa ujęte w budżecie m.st. Warszawy na rok 2017 aktualnym na dzień 1 stycznia 2017 r.,
  • algorytm subwencji oświatowej na rok 2017 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2298),
  • dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla m.st. Warszawy na rok 2016 – ostateczna wysokość subwencji na rok 2017 nie jest jeszcze znana,
  • liczbę uczniów/wychowanków wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r.

Aktualizacje stawek dotacji przeprowadzane będą w terminach wynikających z zapisów ustawowych.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Biura Edukacji

Joanna Gospodarczyk

 

 

Tagi: 

Pliki do pobrania: