Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uchwała i druki do pobrania

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 18 grudnia, 2012 - 14:37
zaktualizowany: środa, 2 września, 2020 - 11:56
Uchwały dotyczące dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Warszawy przez inny niż m.st. Warszawa organ.

1. Uchwała nr XV/357/2019 Rady m.st. Warszawy z 4 lipca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, obowiązująca od 1 września 2019 r.
Link do uchwały nr XV/357/2019: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/49EA240A-B6DD-4368-9E7D-7E4121D91399,frameless.htm

2. Uchwała nr LIX/1569/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Link do uchwały nr LIX/1569/2017: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7244B64C-F715-44B2-92F8-C8FC745F2941,frameless.htm

Uchwała ta zmieniana była:

Uchwałą nr LXXIII/2026/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8777)

Najważniejsze zmiany wprowadzone tą uchwałą to:

  • ujęcie w treści Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nowych zapisów dotyczących terminów przekazywania i rozliczenia dotacji za tzw. „efekt kształcenia”, wypłacanej na uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości oraz uczniów szkół policealnych, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • ujęcie w treści Regulaminu zapisów dotyczących obowiązku złożenia rozliczenia dotacji przez dotychczasowy organ prowadzący w przypadku przekazywania szkoły/placówki nowemu organowi prowadzącemu w trakcie roku budżetowego,
  • dokonanie zmian w załącznikach do Regulaminu, dostosowujących zakres danych zawartych w tabelkach do zakresu danych niezbędnych do prawidłowego naliczenia dotacji.

Link do uchwały nr LXXIII/2026/2018: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BA261120-E307-4E91-81C8-C47EB9A12628,frameless.htm

3. Uchwała nr LIX/1570/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne

Link do uchwały nr LIX/1570/2017: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A96C790A-986F-4856-9820-562E3CDFBB26,frameless.htm

Uchwała ta zmieniana była:

1)     Uchwałą nr LXVII/1868/2018 z dnia 24 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5834)Dokonana zmiana dotyczy zmiany podstawy obliczenia dotacji dla wychowanków niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

 Link do uchwały nr LXVII/1868/2018: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6EA8EAB1-F721-45FE-860F-538F25026CE2,frameless.htm

2)     Uchwałą nr LXXIII/2028/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8779)

Dokonana zmiana dotyczy przedłużenia okresu stosowania preferencyjnej stawki dotacji dla przedszkoli integracyjnych do 31 grudnia 2018 r.

 Link do uchwały nr LXXIII/2028/2018: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F33B96E9-2B55-4038-A82E-63A649179BB2,frameless.htm

 3)     Uchwałą nr III/53/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13004)

Dokonana zmiana dotyczy przedłużenia okresu stosowania preferencyjnej stawki dotacji dla przedszkoli integracyjnych do 31 sierpnia 2019 r.

 Link do uchwały nr III/53/2018: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0373B7CA-BA71-4989-8CAF-4B66CFC08480,frameless.htm 

4)     Uchwałą nr XV/358/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 9012)

Dokonana zmiana dotyczy przedłużenia okresu stosowania preferencyjnej stawki dotacji dla przedszkoli integracyjnych do 31 sierpnia 2020 r.

 Link do uchwały nr XV/358/2019: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7CD36761-EFFB-423B-847E-01C79582EA42,frameless.htm

5)     Uchwałą nr XXV/711/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1379)

Dokonana zmiana dotyczy zmiany zasad udzielenia preferencyjnej kwoty dotacji dla przedszkoli integracyjnych od 01.09.2020 r.

Link do uchwały nr XXV/711/2020: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/4C749AC6-4E0B-41A2-8E96-3489A3BC6ECC,frameless.htm

6) Uchwałą nr XXXIV/1034/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 8608)

Dokonana zmiana dotyczy dotacji dla przedszkoli niepublicznych (z wyjątkiem przedszkoli integracyjnych), oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także dotacji dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2020 r.

Link do uchwały nr XXXIV/1034/2020: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/76683B85-0C65-41B5-9575-9ABC68AE5435,frameless.htm

4.Uchwała nr LIX/1571/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości i zasad otrzymywania dotacji przez niepubliczne pozaszkolne placówki specjalistyczne prowadzone na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne

Pozaszkolne placówki specjalistyczne, o których mowa w uchwale, dotowane są przez Biuro Edukacji. Dotacja przysługuje wyłącznie na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w stosunku do których, zgodnie z planem zajęć, realizowane są zajęcia w wymiarze co najmniej 15 godzin w tygodniu. Przyjęcie w/w uchwały umożliwia kontynuację finansowania pozaszkolnych placówek specjalistycznych prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na poziomie identycznym jak w latach ubiegłych.

Link do uchwały nr LIX/1571/2017: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/88C42224-3913-471B-8E44-7DF198951BF6,frameless.htm

Pliki do pobrania: