Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ewidencja szkół /placówek niepublicznych prowadzona przez m. st. Warszawa

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 20 czerwca, 2013 - 22:38
zaktualizowany: czwartek, 20 czerwca, 2013 - 23:16

Podstawa  prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w szczególności art. 82-90a.
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080z późn. zm.)  w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 314 marca  2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez m. st. Warszawaobejmuje niepubliczne:

• przedszkola, 
• punkty przedszkolne,
• zespoły wychowania przedszkolnego,
• szkoły podstawowe,
• gimnazja, 
• szkoły ponadgimnazjalne, 
• szkoły i placówki specjalne 
• placówki kształcenia ustawicznego, 
• placówki kształcenia praktycznego 
• placówki oświatowo-wychowawcze, 
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

• osoby prawne, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,

• osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletni i nieubezwłasnowolniony)

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

Wpis do ewidencji

Wpis do Ewidencji  szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa dokonywany jest w Biurze Edukacji  Urzędu m.st. Warszawy na podstawie pisemnego zgłoszenia. Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić szkoły lub placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia szkoły/placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. W. Górskiego 7, 00-033 Warszawa lub wysłać pocztą.

Formularz zgłoszenia do ewidencji powinien zawierać

1. 
a) określenie nazwy szkoły lub placówki,
b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki,  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

2. informację o miejscu prowadzenia szkoły lub placówki  (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy);

3. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego;

4. określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;

5. informację, czy szkoła (dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej) ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;

6. dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)

Wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.


Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 84 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole przedszkolnym.

Statut powinien określać:
a) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;
b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
c) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
d) organizację szkoły lub placówki;
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
g) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki;

2. wykaz pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów);

3. zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej - w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej;

4. aktualne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki (np. odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia itp.);

5. informację o warunkach lokalowych zapewniających (dokument sporządzony przez osobę prowadzącą):
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu;

6. pozytywne opinie:
a)  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
b) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku gdy została wydana odmowa wydania opinii przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o spełnieniu w budynku szkoły lub placówki określonych prawem wymogów bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy (lista Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – zakładka Prewencja strona internetowa www.kgpsp.gov.pl.);

7. dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.:
– dokument tożsamości – osoba fizyczna,
– aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna;
– w przypadku osoby posiadającej siedzibę za granicą wymaga się 
 poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Dokument ten powinien być przedłożony w języku polskim. W przypadku, gdy został sporządzony w języku obcym powinien być przedstawiony wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.


Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Prezydent m.st. Warszawy w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Prezydent m. st. Warszawy wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdystatut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej

1. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:

• realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również podstawę kształcenia zawodowego;

• realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

• stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych;

• prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;


• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

• zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

2. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie pozytywnej decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty (w przypadku szkół medycznych również opinii Ministra Zdrowia).

3. Szkoła, która chce rozszerzyć kształcenie o nowy zawód musi uzyskać pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a w przypadku szkół medycznych również  Ministra Zdrowia.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi m. st. Warszawy  w ciągu 14  od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie osoba prowadząca składa w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7,  00 -33 Warszawa (kancelaria –pokój nr 7)

Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1. niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące uprawnień szkoły publicznej -jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5. zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki

1. Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Prezydenta m. st. Warszawy (pisemna informacja złożona w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00 -33 Warszawa- kancelaria, pokój nr 7)

3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4.  Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Pliki do pobrania: