Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warunki uzyskania dotacji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 10 września, 2013 - 06:54
zaktualizowany: wtorek, 10 lipca, 2018 - 08:50

Warunki uzyskania dotacji

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) oraz uchwały Nr LIX/1569/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacje przekazywane są pod warunkiem:

 W przypadku szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę:

1. Złożenia wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w:

  • Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na siedzibę szkoły/placówki – w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół (z wyłączeniem specjalnych) oraz placówek oświatowych (z wyłączeniem specjalnych),
  • Biurze Edukacji – w przypadku szkół specjalnych, placówek oświatowych specjalnych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze), pozaszkolnych placówek specjalistycznych lub poradni psychologiczno – pedagogicznych (dotacja wyłącznie na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).

2. Przekazania danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Uwaga:

  1. Wskazane powyżej warunki otrzymania dotacji nie dotyczą tzw. przedszkoli konkursowych w roku, w którym dotacja ta została przyznana.
  2. Warunku przekazania danych do systemu SIO nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych, które rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, a które uzyskały wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

W przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez organ inny niż m.st. Warszawa, które uzyskały zezwolenie na założenie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji:

  1. Przekazania danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Warunku tego nie stosuje się do szkół i placówek publicznych, które uzyskały zezwolenie na założenie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, ale rozpoczęły działalność po dniu 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Dotacja wypłacana jest w dwunastu częściach, na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów, sporządzanej wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca i składanej przez organ prowadzący do 10 dnia miesiąca (przy czym części za styczeń i grudzień przekazywane są odpowiednio do 20 stycznia oraz 5 grudnia). Szkoły dla dorosłych oraz szkoły policealne dla młodzieży składają ponadto informację o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w terminie do 10 dnia miesiąca (za grudzień do dnia 5 grudnia).

Szczegółowo tryb udzielania i rozliczania dotacji w m.st. Warszawa opisany jest w wymienionej wyżej uchwale Nr LIX/1569/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r., której treść dostępna jest w zakładce „Uchwała i druki do pobrania”.