Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

ZaMEK – Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej

opublikowany: wtorek, 26 stycznia, 2016 - 08:47
zaktualizowany: wtorek, 26 stycznia, 2016 - 09:37
Programy: Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół oraz Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej doskonale wpisują się w jeden z najważniejszych projektów miasta – „Warszawski system wspierania uzdolnionych, którego celem jest m.in. pomaganie dzieciom w rozwoju zdolności i talentów

Na podstawie istniejącego projektu powstał kolejny – Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej. Adresatami projektu jest młodzież ucząca się przede wszystkim w szkołach ponadgimnazjalnych. Na tym poziomie edukacyjnym szczególnie trudno zainteresować uczniów projektami artystycznymi, ponieważ młodzież skupia się na nauce przedmiotów, maturalnych. Tym większy nacisk należy położyć na interpretacje sztuki współczesnej oraz autorską ekspresję uczniów. Edukacja kulturalna skupiać się powinna przede wszystkim na kształtowaniu i podnoszenie kompetencji kulturalnych młodych ludzi

Założenia ZaMEK doskonale wpisują się w Warszawski Program Edukacji Kulturalnej stanowiący środowiskowy kontrakt oświaty i kultury oraz zobowiązanie do działań na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie. Projekt realizuje cele WPEK, takie jak:

 1. Podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów;
 2. Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
 3. Podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
 4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.

 

Dzięki organizacji Zajęć Międzyszkolnych Edukacji Kulturalnej :

 • Uczniowie będą przygotowani do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • Będą kreatywni, wrażliwi i tolerancyjni;
 • Uczestnicy zajęć będą mieć stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;
 • Osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane poprzez organizację wystaw, przeglądów i festiwali;
 • Nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości uczniów z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.

 

Zasady otrzymywania środków będą podobne, jak w przypadku SMOK-ów. Zajęcia mają prowadzić nauczyciele z udokumentowanym dorobkiem zawodowym. W przypadku tego rodzaju zajęć ważne, aby nauczyciel przygotowywał uczniów do konkursów z zakresu edukacji kulturalnej, np.: filmowych, teatralnych, plastycznych, muzycznych.

Projekt spełnia oczekiwania młodzieży uzdolnionej artystycznie, integruje uczniów różnych szkół i zainicjuje realizację wspólnych projektów, np.: wystawy prac, przeglądy artystyczne (m.in. filmowy, teatralny, muzyczny).

 

Spodziewane efekty projektu, to m.in.:

 1. Aktywny udział uczniów warszawskich szkół w życiu kulturalnym stolicy.
 2. Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna uczniów szkół warszawskich.
 3. Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej.
 4. Podniesienie jakości programów edukacji kulturalnej i popularyzacja dobrych praktyk w tej dziedzinie.

 

W II semestrze bieżącego roku szkolnego ZaMEK mogą być realizowane w okresie od 15 lutego do 17 czerwca 2016 r.

Warunkiem otrzymania dofinansowania organizacji zajęć międzyszkolnych realizowanych do czerwca 2016 r. jest złożenie do Biura Edukacji:

 1. wniosku o przyznanie dofinansowania na prowadzenie Zajęć Międzyszkolnych Edukacji Kulturalnej (załącznik nr 1);
 2. planu wydatków.

Wnioski o dofinansowanie zajęć w II semestrze roku szkolnego 2015/2016, należy składać w siedzibie Biura Edukacji, ul. Górskiego 7, do dnia 15 stycznia (piątek). Wykaz dofinansowanych zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biura Edukacji, najpóźniej do 10  lutego 2016 r. (środa).

 

Zajęcia międzyszkolne realizowane są z budżetu Miasta. Oznacza to, że uczniowie nie ponoszą kosztów związanych z uczestnictwem w nich.

 

Załączniki:

 1. Zasady dofinansowywania ZaMEK.
 2. Wniosek o przyznanie dofinansowania.
 3. Plan wydatków.
 4. Sprawozdanie z realizacji dofinansowanych zajęć.
 5. Rozliczenie wydatków.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: