Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

opublikowany: piątek, 10 czerwca, 2016 - 12:09
zaktualizowany: piątek, 26 sierpnia, 2016 - 13:27
Do 9 września 2016 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
SMOK to obok ZaMEK (Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej) program zajęć międzyszkolnych wpisujących się w jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych m.st. Warszawy – „Warszawski system wspierania uzdolnionych”, którego celem jest m.in. pomaganie dzieciom w rozwoju zdolności i talentów.Zajęcia międzyszkolne oferowane w ramach programu SMOK, to zajęcia przedmiotowe, adresowane są do uczniów startujących w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Program wdrażany jest poprzez dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, zgodnie z „Zasady dofinansowania zajęć”.Warunkiem przyznania dofinansowania jest udokumentowanie dorobku nauczyciela w zakresie tematyki, której dotyczą zajęcia międzyszkolne.O programie SMOKDzięki organizacji Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół:
  • Uczniowie będą przygotowani do olimpiad i konkursów tematycznych na poziomie co najmniej wojewódzkim;
  • Uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę przedmiotową;
  • Uczestnicy zajęć będą mieć stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;
  • Osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane podczas tematycznych imprez edukacyjnych organizowanych przez m.st. Warszawę;
  • Nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości, a także wymianie wiedzy pomiędzy uczniami z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.
Zasady oraz harmonogram programuWarunki przyznania środków na zajęcia międzyszkolne na rok szkolny 2016/2017 określa dokument „Zasady dofinansowania zajęć”.Warunkiem otrzymania dofinansowania na organizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu SMOK jest:- złożenie Wniosku, wg wzoru – Załącznik nr 1 wraz z Planem wydatków, wg wzoru - Tabela nr 1.Okres realizacji zajęćod 1 października 2016 r. do 17 grudnia 2016 r.Termin składania wnioskówdo 9 września 2016 r.Publikacja wykazu dofinansowanych zajęć (strona internetowa Biura Edukacji)do 28 września 2016 r.Warunkiem rozliczenia projektu jest:- złożenie Sprawozdania, wg wzoru – Załącznik nr 2 wraz z Rozliczeniem wydatków, wg wzoru - Tabela nr 2.Termin składania sprawozdańmiesiąc od daty zakończenia projektuUWAGA: Ww. dokumentację należy złożyć – za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnicy – w siedzibie Biura Edukacji, przy ul. Górskiego 7.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: