Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

opublikowany: piątek, 10 czerwca, 2016 - 12:26
zaktualizowany: czwartek, 4 sierpnia, 2016 - 09:10
Do 9 września 2016 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych z zakresu edukacji kulturalnej.
ZaMEK to obok SMOKa (Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół) program zajęć międzyszkolnych wpisujących się w jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych m.st. Warszawy – „Warszawski system wspierania uzdolnionych”, którego celem jest m.in. pomaganie dzieciom w rozwoju zdolności i talentów.Zajęcia międzyszkolne oferowane w ramach programu ZaMEK, to zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej, adresowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Program wdrażany jest poprzez dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, zgodnie z „Zasady dofinansowania zajęć”.Warunkiem przyznania dofinansowania jest udokumentowanie dorobku nauczyciela w zakresie tematyki, której dotyczą zajęcia międzyszkolne.O programie ZaMEKZałożenia ZaMEK doskonale wpisują się w Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) stanowiący środowiskowy kontrakt oświaty i kultury oraz zobowiązanie do działań na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie. Projekt realizuje cele WPEK, takie jak:
 1. Podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów;
 2. Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
 3. Podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
 4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
Dzięki organizacji Zajęć Międzyszkolnych Edukacji Kulturalnej :
 • Uczniowie będą przygotowani do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • Będą kreatywni, wrażliwi i tolerancyjni;
 • Uczestnicy zajęć będą mieć stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;
 • Osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane poprzez organizację wystaw, przeglądów i festiwali;
 • Nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości uczniów z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.
Spodziewane efekty programu, to m.in.:
 1. Aktywny udział uczniów warszawskich szkół w życiu kulturalnym stolicy;
 2. Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna uczniów szkół warszawskich;
 3. Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej;
 4. Podniesienie jakości programów edukacji kulturalnej i popularyzacja dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Zasady oraz harmonogram programu Warunki przyznania środków na zajęcia międzyszkolne na rok szkolny 2016/2017 określa dokument „Zasady dofinansowania zajęć”.Warunkiem otrzymania dofinansowania na organizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu ZaMEK jest:- złożenie Wniosku, wg wzoru – Załącznik nr 1 wraz z Planem wydatków, wg wzoru - Tabela nr 1.Okres realizacji zajęćod 1 października 2016 r. do 17 grudnia 2016 r.Termin składania wnioskówdo 9 września 2016 r.Publikacja wykazu dofinansowanych zajęć - strona internetowa Biura Edukacjido 28 września 2016 r.Warunkiem rozliczenia projektu jest:- złożenie Sprawozdania, wg wzoru – Załącznik nr 2 wraz z Rozliczeniem wydatków, wg wzoru - Tabela nr 2.Termin składania sprawozdańmiesiąc od daty zakończenia projektu UWAGA: Ww. dokumentację należy złożyć – za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnicy – w siedzibie Biura Edukacji, przy ul. Górskiego 7.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: