Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Zajęć Międzyszkolnych Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

opublikowany: poniedziałek, 5 grudnia, 2016 - 15:07
zaktualizowany: środa, 28 grudnia, 2016 - 15:02
Do 16 stycznia 2017 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

UWAGA: Biuro Edukacji planuje dofinansowanie zajęć realizowanych w II semestrze roku szkolnego 2016/2017, które będą kontynuacją zajęć dofinansowanych w I semestrze bieżącego roku szkolnego.


ZaMEK to obok SMOKa (Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół) program zajęć międzyszkolnych wpisujących się w jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych m.st. Warszawy – „Warszawski system wspierania uzdolnionych”, którego celem jest m.in. pomaganie dzieciom w rozwoju zdolności i talentów.

Zajęcia międzyszkolne oferowane w ramach programu ZaMEK, to zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej.

Program wdrażany jest poprzez dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, zgodnie z „Zasady dofinansowania zajęć”.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest udokumentowanie dorobku nauczyciela w zakresie tematyki, której dotyczą zajęcia międzyszkolne.

Założenia ZaMEK doskonale wpisują się w Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) stanowiący środowiskowy kontrakt oświaty i kultury oraz zobowiązanie do działań na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie. Projekt realizuje cele WPEK, takie jak:
• Podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów;
• Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
• Podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
• Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.

Dzięki organizacji Zajęć Międzyszkolnych Edukacji Kulturalnej:
• Uczniowie będą przygotowani do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
• Będą kreatywni, wrażliwi i tolerancyjni;
• Uczestnicy zajęć będą mieć stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;
• Osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane poprzez organizację wystaw, przeglądów i festiwali;
• Nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości uczniów z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.

Spodziewane efekty programu, to m.in.:
• Aktywny udział uczniów warszawskich szkół w życiu kulturalnym stolicy;
• Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna uczniów szkół warszawskich;
• Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej;
• Podniesienie jakości programów edukacji kulturalnej i popularyzacja dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Zasady oraz harmonogram programu

 

Warunki przyznania środków na zajęcia międzyszkolne na rok szkolny 2016/2017 określa dokument „Zasady dofinansowania zajęć”.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na organizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu ZaMEK jest:

- złożenie Wniosku, wg wzoru – Załącznik nr 1 wraz z Planem wydatków, wg wzoru - Tabela nr 1.

Okres realizacji zajęć

od 27 lutego 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.

Termin składania wniosków

do 16 stycznia 2017 r.

Publikacja wykazu dofinansowanych zajęć (strona internetowa Biura Edukacji)

do 10 lutego 2017 r.

 

Warunkiem rozliczenia projektu jest:

- złożenie Sprawozdania, wg wzoru – Załącznik nr 2 wraz z Rozliczeniem wydatków, wg wzoru - Tabela nr 2.

Termin składania sprawozdań

miesiąc od daty zakończenia projektu

 

UWAGA: Ww. dokumentację należy złożyć – za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnicy – w siedzibie Biura Edukacji, przy ul. Górskiego 7.

Plan wydatków oraz Rozliczeniem wydatków, dodatkowo zawierać powinny podpis Dyrektora DBFO/MBFO.

Tagi: 

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: