Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

opublikowany: poniedziałek, 5 grudnia, 2016 - 15:23
zaktualizowany: środa, 28 grudnia, 2016 - 15:03
Do 16 stycznia 2017 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
UWAGA:
Biuro Edukacji planuje dofinansowanie zajęć realizowanych w II semestrze roku szkolnego 2016/2017, które będą kontynuacją zajęć dofinansowanych w I semestrze bieżącego roku szkolnego.

 

SMOK to obok ZaMEK (Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej) program zajęć międzyszkolnych wpisujących się w jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych m.st. Warszawy – „Warszawski system wspierania uzdolnionych”, którego celem jest m.in. pomaganie dzieciom w rozwoju zdolności i talentów.

Zajęcia międzyszkolne oferowane w ramach programu SMOK, to zajęcia przedmiotowe, adresowane są do uczniów startujących w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Program wdrażany jest poprzez dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, zgodnie z „Zasady dofinansowania zajęć”.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest udokumentowanie dorobku nauczyciela w zakresie tematyki, której dotyczą zajęcia międzyszkolne.

Dzięki organizacji Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół:

  • Uczniowie będą przygotowani do olimpiad i konkursów tematycznych na poziomie, co najmniej wojewódzkim;

  • Uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę przedmiotową;

  • Uczestnicy zajęć będą mieć stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;

  • Osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane podczas tematycznych imprez edukacyjnych organizowanych przez m.st. Warszawę;

  • Nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości, a także wymianie wiedzy pomiędzy uczniami z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.

Zasady oraz harmonogram programu

 

Warunki przyznania środków na zajęcia międzyszkolne na rok szkolny 2016/2017 określa dokument „Zasady dofinansowania zajęć”.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na organizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu SMOK jest:

- złożenie Wniosku, wg wzoru – Załącznik nr 1 wraz z Planem wydatków, wg wzoru - Tabela nr 1.

Okres realizacji zajęć

od 27 lutego 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.

Termin składania wniosków

do 16 stycznia 2017 r.

Publikacja wykazu dofinansowanych zajęć (strona internetowa Biura Edukacji)

do 10 lutego 2017 r.

 

Warunkiem rozliczenia projektu jest:

- złożenie Sprawozdania, wg wzoru – Załącznik nr 2 wraz z Rozliczeniem wydatków, wg wzoru - Tabela nr 2.

Termin składania sprawozdań

miesiąc od daty zakończenia projektu

 

UWAGA: Ww. dokumentację należy złożyć – za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnicy – w siedzibie Biura Edukacji, przy ul. Górskiego 7.

Plan wydatków oraz Rozliczeniem wydatków, dodatkowo zawierać powinny podpis Dyrektora DBFO/MBFO.

Tagi: 

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: