Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

opublikowany: poniedziałek, 21 sierpnia, 2017 - 13:48
zaktualizowany: poniedziałek, 21 sierpnia, 2017 - 13:58
Do 15 września 2017 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
SMOK to program zajęć międzyszkolnych wpisujących się w jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych m.st. Warszawy – „Warszawski system wspierania uzdolnionych”.Zajęcia międzyszkolne oferowane w ramach programu SMOK, to zajęcia przedmiotowe, adresowane do uczniów startujących w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.Program wdrażany jest poprzez dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, zgodnie z „Zasadami dofinansowania zajęć”.Warunkiem przyznania dofinansowania jest udokumentowanie dorobku nauczyciela w zakresie tematyki, której dotyczą zajęcia międzyszkolne.O programie SMOKDzięki organizacji Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół:
  • uczniowie będą przygotowani do olimpiad i konkursów tematycznych na poziomie co najmniej wojewódzkim;
  • uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę przedmiotową;
  • uczestnicy zajęć będą mieli stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;
  • osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane podczas tematycznych imprez edukacyjnych organizowanych przez m.st. Warszawę;
  • nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości, a także wymianie wiedzy pomiędzy uczniami z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.
Zasady oraz harmonogram programuWarunki przyznania środków na zajęcia międzyszkolne na rok szkolny 2017/2018 określa dokument „Zasady dofinansowania zajęć”.Warunkiem otrzymania dofinansowania na organizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu SMOK jest:- złożenie Wniosku, wg wzoru – załącznik nr 1 wraz z Planem wydatków, wg wzoru - tabela nr 1.Okres realizacji zajęćod 2 października 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.Termin składania wnioskówdo 15 września 2017 r.Publikacja wykazu dofinansowanych zajęć (strona internetowa Biura Edukacji)do 29 września 2017 r.Warunkiem rozliczenia projektu jest:- złożenie Sprawozdania, wg wzoru – załącznik nr 2 wraz z Rozliczeniem wydatków, wg wzoru - tabela nr 2.Termin składania sprawozdań30 dni od zakończenia projektuUWAGA: ww. dokumentację należy złożyć – za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnicy – w siedzibie Biura Edukacji, przy ul. Górskiego 7.Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest faktyczny udział uczniów z innych szkół.Rodzaj projektu: SMOK 

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: