Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

opublikowany: czwartek, 14 grudnia, 2017 - 14:21
zaktualizowany: środa, 8 sierpnia, 2018 - 15:28
Do 12 stycznia 2018 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

UWAGA:

W pierwszej kolejności Biuro Edukacji planuje dofinansowanie zajęć międzyszkolnych będących kontynuacją programu z I semestru roku szkolnego 2017/2018.

 SMOK to program zajęć międzyszkolnych wpisujących się w jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych m.st. Warszawy – „Warszawski system wspierania uzdolnionych”.

Zajęcia międzyszkolne oferowane w ramach programu SMOK, to zajęcia przedmiotowe, adresowane do uczniów startujących w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Program wdrażany jest poprzez dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, zgodnie z „Zasadami dofinansowania zajęć”.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest udokumentowanie dorobku nauczyciela w zakresie tematyki, której dotyczą zajęcia międzyszkolne.

O programie SMOK

Dzięki organizacji Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół:

  • uczniowie będą przygotowani do olimpiad i konkursów tematycznych na poziomie co najmniej wojewódzkim;

  • uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę przedmiotową;

  • uczestnicy zajęć będą mieli stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;

  • osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane podczas tematycznych imprez edukacyjnych organizowanych przez m.st. Warszawę;

  • nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości, a także wymianie wiedzy pomiędzy uczniami z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.

Zasady oraz harmonogram programu

Warunki przyznania środków na zajęcia międzyszkolne na rok szkolny 2017/2018 określa dokument „Zasady dofinansowania zajęć”.

Warunkiem otrzymania dofinansowania w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 na organizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu SMOK jest:

- złożenie Wniosku, wg wzoru – załącznik nr 1 wraz z Planem wydatków, wg wzoru - tabela nr 1.

-rozliczenie Wniosku z I semestru (Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie w I semestrze powinien wypełnić sprawozdanie- załącznik nr 2, wraz z rozliczeniem finansowym- tabela nr 2, z realizacji zajęć i złożyć je za pośrednictwem Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy w siedzibie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w ciągu 30 dni od ich zakończenia)

Okres realizacji zajęć

od 1 lutego do 15 czerwca 2018 r.

Termin składania wniosków

do 12 stycznia 2018 r.

Publikacja wykazu dofinansowanych zajęć (strona internetowa Biura Edukacji) do 31 stycznia 2018 r.

Warunkiem rozliczenia projektu jest:

- złożenie Sprawozdania, wg wzoru – załącznik nr 2 wraz z Rozliczeniem wydatków, wg wzoru - tabela nr 2.

Termin składania sprawozdań 30 dni od zakończenia projektu

UWAGA: ww. dokumentację należy złożyć – za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnicy – w siedzibie Biura Edukacji, przy ul. Górskiego 7.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest faktyczny udział uczniów z innych szkół.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: