Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

opublikowany: poniedziałek, 13 sierpnia, 2018 - 11:14
zaktualizowany: poniedziałek, 13 sierpnia, 2018 - 11:25
Do 14 września 2018 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

SMOK to program zajęć międzyszkolnych wpisujących się w jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych m.st. Warszawy – „Warszawski system wspierania uzdolnionych”.

Zajęcia międzyszkolne oferowane w ramach programu SMOK, to zajęcia przedmiotowe, adresowane do uczniów startujących w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.


Program wdrażany jest poprzez dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, zgodnie z „Zasadami dofinansowania zajęć”.


Warunkiem przyznania dofinansowania jest udokumentowanie dorobku nauczyciela w zakresie tematyki, której dotyczą zajęcia międzyszkolne.


Dzięki organizacji Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół:
• uczniowie będą przygotowani do olimpiad i konkursów tematycznych na poziomie co najmniej wojewódzkim;
• uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę przedmiotową;
• uczestnicy zajęć będą mieli stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju;
• osiągnięcia uczniów będą promowane i popularyzowane podczas tematycznych imprez edukacyjnych organizowanych przez m.st. Warszawę;
• nastąpi integracja uczestników zajęć i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości, a także wymianie wiedzy pomiędzy uczniami z różnych szkół uczestniczących we wspólnych zajęciach.

Zasady oraz harmonogram programu
Warunki przyznania środków na zajęcia międzyszkolne na rok szkolny 2018/2019 określa dokument „Zasady dofinansowania zajęć w roku szkolnym 2018/2019”.
Warunkiem otrzymania dofinansowania na organizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu SMOK jest:


- złożenie Wniosku, wg wzoru – załącznik nr 1 wraz z Planem wydatków, wg wzoru – załącznik nr 2.
Okres realizacji zajęć od 1 października 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.
Termin składania wniosków do 14 września 2018 r.
Publikacja wykazu dofinansowanych zajęć (strona internetowa Biura Edukacji) do 28 września 2018 r.


Warunkiem rozliczenia projektu jest:
- złożenie Sprawozdania, wg wzoru – załącznik nr 3 wraz z Rozliczeniem wydatków, wg wzoru - załącznik nr 4.
Termin składania sprawozdań 30 dni od zakończenia projektu


UWAGA: ww. dokumentację należy złożyć – za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnicy – w siedzibie Biura Edukacji, przy ul. Górskiego 7.
Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest faktyczny udział uczniów z innych szkół.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: