Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie - nabór wniosków na rok 2020

opublikowany: środa, 9 października, 2019 - 11:32
zaktualizowany: czwartek, 28 listopada, 2019 - 12:46
Zapraszamy do składania wniosków do programu dofinansowania projektów realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

Projekt obejmuje organizację działań z zakresu edukacji kulturalnej, naukowej i sportowej realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego wspierających wszechstronny rozwój młodych warszawiaków.

Działania placówek pozaszkolnych mają charakter wspierający i uzupełniający szkolną rzeczywistość edukacyjną i wychowawczą. Organizowane i realizowane przez placówki zajęcia odgrywają istotną rolę w identyfikowaniu potrzeb i rozwijaniu zainteresowań uczniów szkół warszawskich w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki i sportu. Dzięki odmiennym, od typowych dla szkoły, specyficznym formom pracy, placówki mogą obierać indywidualne kierunki realizacji zajęć o charakterze kulturalnym, naukowym, czy sportowym. Ma to istotny wpływ, przy m.in. pozyskiwaniu partnerów do realizacji projektów, co jest niezbędnym warunkiem dofinansowania projektu. Mamy nadzieję, że udział partnerów stworzy możliwość innowacyjnego podejścia do przekazywanych treści i otworzy nową przestrzeń dla ekspresji nowych ludzi, uzupełni braki pojawiające się w edukacji w szkole. Chcielibyśmy, aby proponowane przez Państwa zajęcia odbywały się nie tylko w placówce/szkole, ale także poza nią np. w muzeum, galerii, na uczelni.

Cele projektu:

  1. Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu.
  2. Przygotowanie dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym miasta.
  3. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
  4. Zwiększanie szans edukacyjnych młodych warszawiaków ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas I szkół ponadpodstawowych.
  5. Podejmowanie działań związanych z edukacją prawną, w tym na rzecz demokracji.
  6. Podejmowanie działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły.
  7. Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji, umożlwiających życie w społeczeństwie wielokulturowym. (edukacja międzykulturowa)
  8. Kształcenie umiejętności kreatywnego i innowacyjnego, a także krytycznego podejścia do zdobywanej wiedzy.

Koordynatorem projektu i prowadzącym zajęcia powinien być nauczyciel zatrudniony we wnioskującej placówce. Jest to jeden z warunków dofinansowania zajęć.

W roku 2020 zajęcia dofinansowane w ramach zgłaszanego projektu mogą być realizowane w okresie od 27 stycznia do 13 grudnia 2020 roku.

Projekty powinny mieć charakter interdyscyplinarny łączący różne zagadnienia. Pożądane są projekty łączące naukę, kulturę i sport. Realizacja projektów, przy zaangażowaniu partnerów zewnętrznych, może odbywać się poza siedzibą placówki, np. na uczelni, w muzeum, w galerii, teatrze itd.

Projekty powinny być realizowane poprzez aktywne i innowacyjne formy pracy z dziećmi i młodzieżą.

Warunkiem otrzymania dofinansowania projektu jest:

1.       wypełnienie wniosku-ankiety;

2.       złożenie do Biura Edukacji planu wydatków podpisanego przez dyrektora placówki i zatwierdzonego przez MBFO/DBFO.

Wnioski o dofinansowanie zajęć należy składać w siedzibie Biura Edukacji, ul. Górskiego 7, do dnia 13 grudnia 2019r. włącznie. Wykaz dofinansowanych zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biura Edukacji.

Rekomendowane wnioski otrzymają dofinansowanie w przypadku zatwierdzenia środków w budżecie m.st. Warszawy na rok 2020 na ten cel.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: