Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informator o szkołach i placówkach specjalnych - oferta kształcenia na rok szkolny 2016/2017

opublikowany: środa, 9 listopada, 2016 - 13:30
Przedstawiamy Państwu zaktualizowany informator o szkołach i placówkach specjalnych, z ofertą kształcenia na rok szkolny 2016/2017

Obecnie szkoły i placówki specjalne funkcjonują w mieście pod 45 adresami. Uczęszcza do nich ponad 4 tys. uczniów. Są to uczniowie z niepełnosprawnościami, wychowankowie ośrodków, dzieci i młodzież korzystające z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, to również dzieci w przedszkolach specjalnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach specjalnych, uczniowie szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W Warszawie są kształceni uczniowie ze wszystkimi niepełnosprawnościami: niesłyszący, słabosłyszący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształceniem specjalnym są objęte także dzieci i młodzież niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym. We wstępie do informatora znajdą Państwo wykresy i tabele ilustrujące podstawowe dane z arkuszy organizacji szkół i placówek, informacje dotyczące sieci szkół specjalnych i zasad kształcenia specjalnego z przywołaniem rozporządzeń MEN, także linki do wykazów m.in. zespołów wczesnego wspomagania, specjalistycznych punktów konsultacyjnych – podanych w formie elektronicznej w serwisie Biura Edukacji.

Oferty kształcenia – stanowiące główną część informatora - opracowali dyrektorzy szkół i placówek.

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Mieczysława Nowotniak
 
 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: