Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uchwała Nr XLV/1086/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 19 czerwca, 2017 - 14:28

Uchwała Nr XLV/1086/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla przedszkoli integracyjnych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne.

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1086/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. na ucznia przedszkola integracyjnego dotacja będzie przekazywana w wysokości wyższej niż na ucznia pozostałych przedszkoli prowadzonych przez inny niż samorząd organ i wyniesie:
1) w integracyjnym przedszkolu niepublicznym - 115% podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
2) w integracyjnym przedszkolu publicznym prowadzonym przez inny niż samorząd organ – 150% podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy
o systemie oświaty.
Przez przedszkole integracyjne, zgodnie z art. 3 pkt. 2c (w powiazaniu z art. 3 pkt 1) ustawy o systemie oświaty należy rozumieć przedszkole, w którym wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi (definicja oddziału integracyjnego zawarta jest w art. 3 pkt 2a ww. ustawy).
W celu otrzymania dotacji w wysokości, określonej w przedmiotowej uchwale przedszkole musi spełniać łącznie trzy następujące kryteria związane z funkcjonowaniem przedszkola integracyjnego:
a) w każdym oddziale pobierają naukę uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) w przedszkolu zatrudniony jest dodatkowo nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, (zgodnie z opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty nauczyciel taki powinien mieć ukończone studia magisterskie lub pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej)
c) liczba uczniów w każdym oddziale wynosi nie więcej niż 20.

Wszystkie te informacje będą zawarte w wypełnionym przez organ prowadzący druku o liczbie uczniów.

 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0CB16184-1DB9-4F6D-B085-E22ADD140E83,frameless.htm