Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ocena pracy nauczycieli - propozycje regulaminów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 21 sierpnia, 2018 - 19:36
zaktualizowany: środa, 22 sierpnia, 2018 - 12:42
Od 1 września 2018 roku, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, dyrektor przedszkola, szkoły i placówki obowiązany jest wprowadzić regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Środowisko warszawskich dyrektorów zgłosiło postulat, by opracować przykładowe regulaminy z propozycjami wskaźników do kryteriów zaproponowanych w rozporządzeniu MEN. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zaprosiło grupę ponad 80 dyrektorów do prac
w zespołach roboczych, zorganizowanych i prowadzonych pod merytoryczną opieką samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W rezultacie opracowano i zredagowano propozycje regulaminów (Załączniki nr 1-4) dla nauczycieli:

  1. przedszkoli;
  2. szkół podstawowych;
  3. szkół ponadpodstawowych;
  4. poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Materiał ten, wypracowany wspólnie przez przedstawicieli środowiska dyrektorów warszawskich szkół i placówek, stanowić może cenną inspirację do opracowania lub modyfikacji dokumentów prawa wewnątrzszkolnego. W zaproponowanych dokumentach nie określono skali punktowej dla poszczególnych kryteriów. Konstruując wewnętrzne regulaminy należy uwzględnić specyfikę danej szkoły, pamiętając że wskaźniki nie mogą wykraczać poza zakres kryterium i muszą być zgodne z  przepisami prawa.

Stanowisko MEN dotyczące ostatecznej treści dokumentów znajdą Państwo na stronie ministerstwa pod adresem: https://men.gov.pl/?s=ocena+pracy+nauczycieli

Dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół i placówek, którzy podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą. Mamy nadzieję, iż prezentowane materiały będą przydatne w realizacji trudnego i wciąż dyskutowanego w środowisku oświatowym zadania.

Pliki do pobrania: