Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 1/2011

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: niedziela, 19 sierpnia, 2012 - 01:14
zaktualizowany: poniedziałek, 27 sierpnia, 2012 - 01:25
Dotyczy: regulaminu konkursów na stanowisko dyrektora – zaświadczenia lekarskiego Wyjaśnienie dotyczące punktu f).

Wymagane od kandydata przystępującego do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane przez lekarza medycyny pracy.

Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 22 czerwca 2011 r., znak: LEX-I.4131.71.2011.SO, stwierdzającym nieważność zarządzenia Nr 831/2011 Prezydenta  Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 maja 2011 r.  w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 orzekł, iż :

„(…) kandydat przystępujący do konkursu powinien przedłożyć zaświadczenie lekarskie zgodne z § 7 ust. 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń  lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). Zatem w sytuacji, gdy w ramach świadczonej pracy występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe, zaświadczenie wydaje lekarz medycyny pracy. (…)”

Wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki związane jest z tzw. „innymi czynnikami” takimi jak:

  1. zagrożenia wynikającego ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi oraz
  2. zagrożenia wynikającego z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością.

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Mieczysława Nowotniak