Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 3/2011

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 24 sierpnia, 2012 - 16:06
zaktualizowany: poniedziałek, 27 sierpnia, 2012 - 01:27
Dotyczy: regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki. 10 grudnia 2011 r. wchodzą w życie zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373).

Powyższe zmiany zostały opublikowane  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2011 r.   (Dz.  U. z 2011 r., Nr 254, poz. 1525).

Zmiany dotyczą § 1 ust. 2 pkt 4 lit. g) i lit. i) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej:

a) lit. g  otrzymuje brzmienie: „g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,”

b)  lit. i otrzymuje brzmienie: „i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)”

Sporządziła:
Mieczysława Nowotniak
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji