Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2018/2019

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 24 września, 2018 - 09:31
zaktualizowany: środa, 26 września, 2018 - 12:27
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1796) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.

1. W zakresie zakupu podręczników - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

• klasach III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

• w klasach I i II branżowych szkół I stopnia,

• liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

2. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

• klasach III szkoły podstawowej,

• klasach III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

• klasach I i II branżowych szkół I stopnia,

• liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 1 października 2018 r.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

a) wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019, wraz z instrukcją wypełniania,

b) wzór tabeli zawierającej dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, które dyrektor powinien złożyć w Urzędzie Dzielnicy (szkoły nadzorowane przez Dzielnicę) lub Miejskim Biurze Finansów Oświaty (szkoły specjalne).

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku o „Wyprawkę szkolną” ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.

Tagi: 

Pliki do pobrania: