Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 29 kwietnia, 2021 - 17:14
zaktualizowany: piątek, 30 kwietnia, 2021 - 08:53

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze 

 

4 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Procedura odwoławcza rozpocznie się 4 maja br.
Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.):

 

1)     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z              wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2)     Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dniod dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

3)     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4)     Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
        7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5)     Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.