Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 13 czerwca, 2016 - 09:23
zaktualizowany: czwartek, 21 lipca, 2016 - 09:51
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Stypendia – ważne informacje szczegółowe!

VADEMECUM stypendysty m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, czyli jak ubiegać się o stypendium:

1. Sprawdź, kto może otrzymać stypendium.

2. Sprawdź, kto może wystąpić o przyznanie stypendium.

3. Zobacz, czy spełniasz wymagane kryteria formalne (dochód, średnia ocen, zachowanie, oceny z matury). Pamiętaj, jeśli nie spełniasz któregoś kryterium, Twój wniosek nie będzie dopuszczony do oceny. Od tej reguły nie ma wyjątków!

Najpierw wczytaj się dokładnie w kryteria, abyś nie tracił niepotrzebnie czasu na gromadzenie dokumentacji i składanie wniosku.

BEZWZGLĘDNIE PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ STYPENDIÓW I TELEFONOWANIE WYŁĄCZNIE W SPRAWACH BUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI.

4. Sprawdź terminy składania wniosków. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zgromadź wymagane dokumenty (obligatoryjne i fakultatywne). Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane.

Nie odkładaj złożenia aplikacji na ostatnią chwilę. Dokumenty będą Ci potrzebne już w momencie wypełniania wniosku. Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

Uwaga: Jeśli dokumenty, które składasz, będą Ci potrzebne lub jeśli chcesz je zachować, nie musisz składać oryginałów. Wystarczą kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. Jak to zrobić?

6. Wypełnij wniosek stypendialny. Pamiętaj, że wniosek możesz wypełnić tylko w formie elektronicznej.

7. Zatwierdzony wniosek wydrukuj i podpisz! (wniosek osób niepełnoletnich powinien być podpisany przez ich rodziców albo prawnych opiekunów).

Uwaga: wypełnienie wniosku drogą elektroniczną nie jest równoważne ze złożeniem wniosku. Ważny jest tylko wniosek wydrukowany, podpisany i złożony w formie papierowej w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Gotowy wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami dostarcz osobiście albo prześlij listem poleconym na adres:

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego.

PRZYPOMINAMY: Wnioski niekompletne lub niepodpisane nie będą rozpatrywane!

Więcej http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/

Źródło informacji: