Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Programy stypendialne dla uczniów zdolnych w m.st. Warszawie, w tym SAPERE AUSO

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 30 maja, 2018 - 11:17
zaktualizowany: poniedziałek, 11 czerwca, 2018 - 12:54
Zapraszamy nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych na czerwcowe spotkania instruktażowo-konsultacyjne

Wybitnie uzdolnionym, warszawskim uczniom przysługują różne rodzaje pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, w tym np.:
a) z poziomu szkoły: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
b) z poziomu dzielnicy: nagrody Burmistrza za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe,
c) z poziomu m.st. Warszawy: nagrody dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów zawodowych, stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów, stypendia sportowe m.st. Warszawystypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych na spotkanie instruktażowo-informacyjne, prowadzone w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), poświęcone szkolnym strategiom występowania o stypendia dla uczniów osiągających mierzalne sukcesy, jak i tych posiadających ugruntowane pasje i zainteresowania. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru:
1) 5 czerwca 2018 r., w godz. 14:00-17:30, rejestracja: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Program-stypendialny-dla-uczniow-zdolnych-w-mst-Warszawa-grupa-I9830
2) 14 czerwca 2018 r., w godz. 14:00-17:30, rejestracja: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Program-stypendialny-dla-uczniow-zdolnych-w-mst-Warszawa-grupa-II5867

Zgodnie z uchwałą nr LIV/1332/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 7241), niniejsze stypendia za osiągnięcia w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 przyznawane będą według nowych zasad, określonych w ww. uchwale.

Podczas warsztatów zostaną przybliżone kluczowe założenia warszawskiego systemu stypendialnego, najważniejsze zmiany w zasadach udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów oraz rekomendacje przy wypełnianiu wniosków.

Wzór wniosku o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów zostanie udostępniony na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w najbliższym czasie.
Termin składania wniosku - od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 31 sierpnia 2018 r.