Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów - ważne aktualizacje

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 18 czerwca, 2018 - 15:31
zaktualizowany: piątek, 12 października, 2018 - 08:24
w tym otwarcie programu stypendialnego dla nowej grupy uczniów oraz przedłużenie terminu składania wniosków do 10 października 2018 r.

27 września 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę, umożliwiającą dostęp do ubiegania się o stypendia uczniom za osiągnięcia odnotowane w drugich i trzecich klasach gimnazjalnych oraz otwierającą program stypendialny dla uczniów, którzy ukończyli siódmą, a w roku szkolnym 2018/2019, ósmą klasę szkoły podstawowej. Jesteśmy przekonani, iż wprowadzenie przez warszawski samorząd możliwości wsparcia edukacji obu, podzielonych przez reformę oświaty grup uczniowskich, będzie dobrze służyć rozwojowi naszego miasta.

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne, odnotowane w roku szkolnym 2017/2018 przyznawane są na podstawie  uchwały nr LXXIV/2074/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9153). Wnioski złożone w 2018 roku na podstawie dotychczasowej uchwały, zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami ww. uchwały.

NABÓR WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków został przedłużony do 10 października 2018 r.
Miejsce: kancelaria Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7; parter), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów”.
Liczy się data wpływu do siedziby biura.
Rozpatrzenie wniosków i wypłata stypendiów – IV kwartał 2018 r.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?
Stypendia mogą być przyznane uzdolnionym uczniom szkół publicznych i niepublicznych, których miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawa, za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2017/2018 (szczegółowy wykaz kryteriów określa § 4 ww. uchwały).
Stypendia mogą być przyznane w dwóch kategoriach: 
1) za osiągnięcia odnotowane w szkołach ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych dla młodzieży – uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych dla młodzieży; 
2) za osiągnięcia odnotowane w klasach dotychczasowych gimnazjów a także siódmych lub ósmych klasach szkół podstawowych, na następujących warunkach: 
    a) za osiągnięcia odnotowane w trzecich klasach dotychczasowych gimnazjów   uzdolnionym uczniom uczęszczającym do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, 
    b) za osiągnięcia odnotowane w drugich klasach dotychczasowych gimnazjów   uzdolnionym uczniom uczęszczającym do trzecich klas dotychczasowych gimnazjów, 
    c) za osiągnięcia odnotowane w ósmych klasach szkół podstawowych - uzdolnionym uczniom uczęszczającym do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych,
    d) za osiągnięcia odnotowane w siódmych klasach szkół podstawowych - uzdolnionym uczniom uczęszczającym do ósmych klas szkół podstawowych. 

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów pełnią szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego programu. Jego specyfiką jest fakt, że stypendia te kierowane są również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju, kub konkursu ogłoszonego przez kuratora oswiaty to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne i obligatoryjne kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o przyznanie stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy mogły wyróżniać również wybitne osiągnięcia twórcze lub społeczne.

MATERIAŁY POMOCNICZE, w tym formularz WNIOSKU dostępne są w załącznikach.
W plikach do pobrania znajduje się także wzór zgody – prośba o dostarczenie oryginału razem z wnioskiem.

KONTAKT:
Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Kontaktowy adres e-mail: stypendia@edu.um.warszawa.pl

Powodzenia! :)

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: