Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia dla uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 30 sierpnia, 2019 - 11:39
zaktualizowany: piątek, 30 sierpnia, 2019 - 11:43
Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych logo
9 września br. rusza nabór do V edycji projektu "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020.

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W roku szkolnym 2018/2019 stypendium otrzymało 482 stypendystów w wysokości około 5000 zł. W latach 2019-2021 stypendium otrzyma kolejnych 1036 uczniów (po 518 na rok szkolny).
Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – oznacza to technikum, szkołę branżową I stopnia, szkołę branżową specjalna I stopnia, szkołę policealną, szkoły artystyczne kończące się przyznaniem tytułu zawodowego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa X –Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajdującego się przy ulicy B. Brechta 3 w pokojach 409, 410 i 412 lub telefonicznie pod numerami: 22 59 79 440, 22 59 79 438, 22 59 79 416, 22 59 79 437, 22 59 79 443, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

W terminie od 09.09.2019 r. do 20.09.2019 r. trwał będzie nabór wniosków do projektu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej www.stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl. Wygenerowaną z systemu wersję papierową wraz z niezbędnymi dokumentami, prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym w terminie do 01.10.2019 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa