Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Oferta stypendialna dla uzdolnionych uczniów z poziomu Państwa

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 maja, 2020 - 14:32
zaktualizowany: piątek, 8 maja, 2020 - 14:32
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Przypominamy dyrektorom szkół o zmianie przepisu:
W ustawie z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano przepis przejściowy, dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie stypendium dwóm uczniom szkoły, spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:
- do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

- do dnia 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas.
 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
może otrzymać uczeń szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który ukończył pierwszy rok nauki w danym typie szkoły artystycznej.
Dyrektor szkoły, przedstawia wniosek o przyznanie stypendium - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie:
- do dnia 15 kwietnia - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

- do dnia 15 września - w przypadku uczniów pozostałych klas.
 
Szczegóły dotyczące ww. rodzajów i zasad udzielania stypendiów oferowanym uczniom z poziomu Państwa znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia
Tagi: