Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO na rok szkolny 2020/2021

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 25 maja, 2020 - 14:43
zaktualizowany: wtorek, 25 sierpnia, 2020 - 15:24
Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 roku

Szanowni Państwo,
rozpoczynamy nabór wniosków w ramach trzynastej edycji projektu stypendialnego m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowanego do najzdolniejszych uczniów warszawskich publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, skutkującą m.in. ograniczeniami w odnotowaniu w roku szkolnym 2019/2020 niektórych osiągnięć wpisujących się w kryteria merytoryczne oraz w związku z reformą oświatową, zgodnie z którą z końcem roku szkolnego 2018/2019 zostały wygaszone gimnazja – bieżąca edycja niniejszego projektu będzie inna niż dotychczasowe.

Zwracamy szczególną uwagę na specyfikę stypendiów, adresowanych również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogły wyróżniać także wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.

UWAGA ZMIANA!

Od bieżącej edycji projektu, wnioski o stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), dostęp: www.um.warszawa.pl/stypendia
System jest obecnie w fazie pilotażu i na bieżąco udoskonalany, aby jak najlepiej mógł służyć wszystkim zainteresowanym. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: esdospomoc@centrumjp2.pl

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

Zgodnie z regulaminem udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO, przyjętym uchwałą nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. Woj. Maz. poz. 6968), stypendia mogą zostać przyznane uzdolnionym uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych lub do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce zamieszkania - za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze, społeczne odnotowane w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych lub w dotychczasowych klasach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 roku, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00

Gotowy wniosek (tj. wypełniony i zarejestrowany w ESdOS, a następnie wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę) wraz z dołączoną opinią dyrektora szkoły (wymaganą, gdy dyrektor nie jest wnioskodawcą) – należy dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą na adres:

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
- w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO”.

Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do urzędu. 
W związku z sytuacją epidemiczną, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie.

MATERIAŁY POMOCNICZE

1) Vademecum SAPERE AUSO;
2) Prezentacja – Jak wypełnić wniosek w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS)?;
3) Wzór opinii dyrektora szkoły (wymagana, jeśli dyrektor nie jest wnioskodawcą)

dostępne są w plikach do pobrania poniżej.

KONTAKT

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:
e-mail: stypendia@edu.um.warszawa.pl
telefon: 22/ 44 33 584 lub 22/ 44 33 581.

W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektroniczym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy, prosimy o kontakt: esdospomoc@centrumjp2.pl 

ŻYCZYMY POWODZENIA!

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: