Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady rekrutacji, harmonogramy - placówki specjalne

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 10 kwietnia, 2019 - 14:01
zaktualizowany: poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 - 11:18

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019

szkoły/placówki specjalne

 Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” organizowany w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych (WPES) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato/Zima w Mieście oraz według zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z koordynatorami Warszawskiego Programu „Lato/Zima
w Mieście”, w tym koordynatorami operacyjnymi i dzielnicowymi.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół/placówek specjalnych oraz uczniów z niepełnosprawnością mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie ubiegający się o przyjęcie dzieci do Programu „Lato w Mieście” 2019 zgłaszają się do szkół/placówek specjalnych, które w roku szkolnym 2018/2019 organizują Program. Zestawienie dostępne jest w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
 2. Zapisy ww. uczniów do Programu „Lato w Mieście” 2019 organizowanego w szkołach/placówkach specjalnych prowadzone są przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów pobierają kartę kwalifikacyjną w elektronicznym systemie zgłoszeń do Programu „Lato w Mieście” 2019  pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl – zakładka „Zasady rekrutacji do szkół specjalnych” w terminie określonym w harmonogramie tj. od 18 kwietnia od godziny 12.00 do 30 kwietnia do godziny 12.00. Kartę można pobrać lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która prowadzi program w terminie określonym w harmonogramie tj. od 24 kwietnia od godziny 8.00 do 30 kwietnia do godziny 12.00.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów wypełniają kartę kwalifikacyjną i składają w Wakacyjnej Placówce Edukacyjnej Specjalnej w terminie określonym w harmonogramie tj. od 24 kwietnia od godziny 8.00 do 30 kwietnia do godziny 12.00.
 5. Wszystkie terminy zapisów zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych szkół/placówek specjalnych, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl oraz w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl – zakładka „Terminarz”
 6. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zapisują dzieci na tygodniowe turnusy wakacyjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r.
 7. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym punkcie stosowane będą poniższe kryteria przyjęcia:

a)    jest uczniem publicznej szkoły specjalnej,

b)   rodzaj niepełnosprawności ucznia/wychowanka jest zgodny z rodzajem niepełnosprawności wymienionej w ofercie,

c)    rodzice/opiekunowie prawni pracujący:

-          matka,

-          ojciec,

d)   samotny rodzic:

-          pracujący,

-          niepracujący,

e)    uczeń ze szkoły, która organizuje dany punkt.

8. Informację o zakwalifikowaniu otrzymuje rodzic/ opiekun prawny kandydata w szkole/placówce specjalnej, do której ubiegał się o przyjęcie, w terminie określonym w harmonogramie tj. 7 maja od godziny 8.00.

9.Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu dokonują opłat za posiłki/dostarczają zaświadczenie/oświadczenie upoważniające do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej.

10. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły/placówki specjalnej w Programie „Lato w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

11. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca.

12. O rezygnacji z udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

13. Jako rezygnacja z udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 rozumiana jest trzydniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w szkole/placówce specjalnej.

14. W uzasadnionych przypadkach tj.:

a)      w karcie kwalifikacyjnej nie podano informacji istotnych dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka oraz innych uczestników Programu,

b)      uczestnik Programu nie przestrzega regulaminu Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej,

organizator wypoczynku może podjąć decyzję o skreśleniu uczestnika z listy osób biorących udział w Programie „Lato w Mieście” 2019.

15. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej oraz zamieszczenie jej w szkołach/placówkach specjalnych, w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl

Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

18 kwietnia godzina 12.00

30 kwietnia
godzina 12.00

Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną
Kartę można pobrać z systemu lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która organizuje Program "Lato w Mieście" 2019

24 kwietnia godzina 8.00

30 kwietnia
godzina 12.00

Złożenie karty kwalifikacyjnej w szkole/placówce specjalnej, która organizuje Program "Lato w Mieście" 2019

6 maja
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

7 maja godzina 8.00

16 maja godzina 16.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole/placówce specjalnej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie potwierdzenia opłaty  lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za wyżywienie
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

20 maja
 godzina 14.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

21 maja

31 sierpnia

Rodzic/opiekun prawny zgłasza się do szkoły/placówki specjalnej w celu zapisu dziecka

 Zapisy na wolne miejsca do Programu „Lato w Mieście” 2019

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

- tylko do szkół/placówek specjalnych dysponujących miejscami;

- trwają od 4 czerwca 2019 r. do czasu zakończenia Programu „Lato w Mieście” 2019 – 30 sierpnia 2019 r.

2. Kandydat zgłasza się do Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej dysponującej wolnymi miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Lato w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

4. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku rodzice/prawni opiekunowie kandydat są zobowiązani podpisać/złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem opłaty za wyżywienie/ zaświadczenia/oświadczenia upoważniającego do zwolnienia z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Warszawskiej Placówki Edukacyjnej Specjalnej w terminie wyznaczonym przez  organizatora wypoczynku.

5. Nie złożenie potwierdzenia dokumentów wymienionych w pkt. w 4 w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku jest rozumiane jako rezygnacja z udziału dziecka w Programie „Lato w Mieście” 2019.