Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów - wizja dla europejskich szkół”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 7 października, 2016 - 13:37
zaktualizowany: poniedziałek, 10 października, 2016 - 13:33
Projekt pt. „Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów - wizja dla europejskich szkół” jest realizowany w terminie 01.09.2016 r. - 31.08.2019 r.

Opis projektu: 

Miasto Stołeczne Warszawa oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń  rozpoczęło realizację projektu w partnerstwie z Cardiff Council z Wielkiej Brytanii oraz Miastem Ferrol z Hiszpanii i jedenastoma szkołami z trzech państw na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Łączna wartość projektu to 246 106,00 Euro.

Wsparciem zostanie objętych około 1000 osób (nauczyciele, uczniowie, rodzice)

Głównym celem projektu jest rozwój innowacji z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych, przede wszystkim matematyki.

Realizatorzy projektu w Warszawie to:

- Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli) – najważniejsze zadania: opracowanie poradnika dla nauczycieli, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, w tym nauczycieli z krajów partnerskich, szkolenia dla nauczycieli na temat korzystania z narzędzi TIK,

- Szkoła Podstawowa nr 280 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Tytusa Chałubińskiego w Warszawie i Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie – udział w międzynarodowych spotkaniach, mających na celu wypracowanie kompleksowego planu działania w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych, udział w opracowaniu materiałów  z obszaru nauczania przedmiotów ścisłych, głownie matematyki, uczestnictwo w seminariach mających na celu podniesienie wiedzy nauczycieli z obszaru nauczania nauk ścisłych.

Projekt przewiduje różne formy wsparcia i aktywności:

  • Szkolenie nauczycieli

Szkolenia będą prowadzone dla nauczycieli każdej z uczestniczących szkół. W poszczególnych miastach zorganizowane zostaną trzy międzynarodowe konferencje. Program szkoleniowy obejmie też wydarzenie upowszechniające w skład którego wejdą szkolenia, warsztaty i praktyki obserwacyjne. Dodatkowe potrzeby szkoleniowe, niezwiązane z projektem, lecz zidentyfikowane jako wartościowe i przyczyniające się do osiągnięcia rezultatów, zostaną określone w czasie realizacji projektu.

  • Przygotowanie materiałów edukacyjnych

Materiały edukacyjne z obszaru nauk ścisłych zostaną przygotowane wspólnie przez partnerów projektu i będą opierać się na informacjach zwrotnych uczestników z regionów partnerskich oraz badań typu „action research” przeprowadzonych przez uczniów. Ponadto zostaną opracowane Wytyczne dot. Dobrych Praktyk. Materiały przygotowane w ramach projektu zostaną udostępnione za pośrednictwem portalu eTwinning, European Shared Treasure, stron internetowych szkół i władz lokalnych oraz mediów społecznościowych, jak np. Twitter, Schoop, blogi itd.

  • Wymiana uczniowska

Wyjątkową wartością projektu jest możliwość spotkań uczniów, którzy będą mieli szansę wspólnego wypracowania praktycznych wskazówek dla swoich nauczycieli. Dodatkowo, ich komunikacja będzie odbywać się za pośrednictwem portalu eTwinning. Każda szkoła wyłoni uczniów, którzy będą pracować z nauczycielami na rzecz promocji przedmiotów ścisłych w szkole. Na zakończenie projektu, nauczyciele wprowadzą część pomysłów uczniów i rozważą bardziej inspirujące sposoby realizacji treści programowych w nauczanych przedmiotach.

  • Wydarzenia upowszechniające

W każdym mieście zostaną zorganizowane wydarzenia upowszechniające. Uczestnicy będą zachęcani do zaangażowania się w projekt oraz do uczestnictwa w praktykach obserwacyjnych i szkoleniach prowadzonych w całej Europie. ELAN (Europejska Sieć Władz Lokalnych) ustanowiona przez Cardiff Council zapewni narzędzie do promocji wydarzeń upowszechniających i szans płynących z projektu.

  • Zaangażowanie rodzin

Szkoły miast uczestniczących w projekcie będą zachęcać rodziców, dziadków i członków lokalnych społeczności do udziału w działaniach angażujących rodziny. Ich celem będzie poprawa wiedzy z przedmiotów ścisłych. W miarę możliwości organizowane będą wspólne działania uczniów i dorosłych. Jest to kontynuacja podejścia z projektu zakończonego w dniu 31.08.2016 r. pt. „Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży”.