Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

“Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży” ‘Family and Community Engagement in Action’

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 5 marca, 2015 - 14:51
zaktualizowany: środa, 23 sierpnia, 2017 - 12:25
Projekt międzynarodowy realizowany przez m.st. Warszawę we współpracy z Radą Hrabstwa Cardiff (Wielka Brytania) oraz władzami oświatowymi miasta Ferrol (Hiszpania) ze środków programu ERASMUS+, Akcja KA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa Strategiczne
Zakończony: 
tak

Grupa docelowa: 

uczniowie cudzoziemscy, uczniowie z rodzin defaworyzowanych, rodzice, nauczyciele
Okres realizacji: 
wrzesień 2014 – sierpień 2016
Koordynacja: 
Anna Bernacka – Wydział Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Międzynarodowych
Wartość projektu: 
928 161 zł
Wartość dotacji: 
810 171 zł

Partnerstwo: 

Wielka Brytania, Hiszpania, Polska

Opis projektu: 

Głównym założeniem projektu jest wzrost poziomu integracji uczniów cudzoziemców oraz uczniów z rodzin defaworyzowanych ze środowiskiem szkolnym. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny dziecka znacznie poprawia jego wyniki w nauce. W związku z tym, należy odpowiednio przygotować szkołę oraz rodziców do podjęcia współpracy. W projekcie przewidziano cykl szkoleń dla rodziców w zakresie możliwości i metod zaangażowania w życie szkoły oraz dla nauczycieli – w zakresie tworzenia metod i narzędzi służących zwiększeniu udziału rodziców w działaniach edukacyjnych podejmowanych przez szkołę. Wartością dodaną projektu jest promocja wielokulturowości w szkołach. W Warszawie w realizację projektu zostały zaangażowane dwie szkoły w dzielnicy Praga Północ i Wola, do których uczęszczają, m.in. uczniowie ukraińscy. 

 

Partner zagraniczny 1: Wielka Brytania

Cardiff County Council (władze oświatowe)

RoathParkPrimary School (szkoła)

PencaerauPrimary School (szkoła)

LansdownePrimary School (szkoła)

BadenPowellPrimary School (szkoła)

MillbrookPrimary School (szkoła)

Greenway Primary School (szkoła)

SNAP Cymru (organizacja pozarządowa)

 

Partner zagraniczny 2: Hiszpania

Centro de Formación e Recursos (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

CPR Pluril. Santa Juana de Lestonnac (szkoła)

CEIP Manuel Masdías (szkoła)

CEIP Recimil (szkoła)

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (regionalna edukacyjna instytucja publiczna)

 

Realizatorzy projektu w Warszawie:

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (koordynator krajowy)

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli)

Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Brechta 8 (Praga Północ)

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego, ul. Żelazna 71 (Wola)

 

Kluczowe działania przewidziane w projekcie:

  1. Przeprowadzenie analizy dotyczącej poziomu zaangażowania rodziców w działania edukacyjne podejmowane przez szkołę. Podsumowanie wyników i porównanie ich z wynikami w szkołach brytyjskich i hiszpańskich.
  2. Cykl szkoleń dla nauczycieli na temat metod i narzędzi  służących zwiększeniu udziału rodziców w działaniach edukacyjnych podejmowanych przez szkołę.
  3. Warsztaty dla rodziców uczniów szkół pilotażowych na temat możliwości oraz metod zaangażowania w życie szkoły.
  4. Organizacja zajęć dla rodziców w zakresie uzupełnienia wiedzy dotyczącej technologii ICT oraz języka polskiego jako drugiego lub innej tematyki zajęć wybranej przez rodziców zaangażowanych w realizację projektu.
  5. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk na temat metod i narzędzi współpracy i integracji rodziców ze środowiskiem szkolnym.
  6. Realizacja przez rodziców projektu na wybrany przez nich temat, np. promocja kultury i języka ojczystego, projekt ICT lub projekt dotyczący integracji międzypokoleniowej.
  7. Spotkania z przedstawicielami miast partnerskich projektu Cardiff i Ferrol, których celem jest wymiana doświadczeń w zakresie integracji rodziców ze środowiskiem szkolnym.