Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zawodowa droga do przyszłości

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 1 września, 2016 - 12:47
zaktualizowany: czwartek, 16 marca, 2017 - 09:59
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez ECORYS Polska sp.z.o.o. w partnerstwie z m.st. Warszawa (Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy).
Okres realizacji: 
1 lipca 2016 r.- 30 czerwca 2018 r.
Wartość projektu: 
766.025,00 zł
Wartość dotacji: 
681 705 zł

Rezultatem projektu będzie stworzenie oferty zorientowania 400 uczniów gimnazjów m.st. Warszawy na oczekiwania rynku pracy i pomoc w określeniu dalszej drogi zawodowej.  

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty tematyczne dla uczniów oraz rozwój współpracy z pracodawcami, z terenu woj. mazowieckiego. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w cyklu doradztwa indywidualnego, warsztatach specjalistycznych w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 (pracownia cukiernicza, budowlana, mechatroniczna, stolarska), warsztatach z kompetencji miękkich oraz wizytach u pracodawców z wybranego obszaru tematycznego. Wsparcie skierowane bezpośrednio do uczniów ma na celu zapewnienie wysokiej jakości doradztwa edukacyjno- zawodowego prowadzonego także przez specjalistów spoza szkół, które umożliwi uczniom szczegółowe określenie swoich predyspozycji i talentów. Celem jest także wprowadzenie rozwiązania wspomagającego ukształtowanie planu ścieżki edukacyjno-zawodowej dla każdego ucznia. Będzie to możliwe dzięki organizacji praktycznych warsztatów w ramach konkretnych zawodów. Uzupełnienie warsztatów o zajęcia u potencjalnych pracodawców przyczyni się do nawiązania współpracy pomiędzy szkołami i otoczeniem społeczno- gospodarczym w województwie. Uczniowie uzyskają też wsparcie zwiększające kompetencje miękkie niezbędne i wysoko cenione na rynku pracy.

 

W ramach projektu grupa 30 nauczycieli praktycznej nauki zawodu m.st. Warszawy zostanie objęta kompleksowym wsparciem szkoleniowo- doradczym obejmującym doradztwo indywidualne oraz warsztaty z zakresu technik doradczych i pracy z uczniami. Wiedza i umiejętności nabyte podczas realizacji projektu wesprą nauczycieli i przyczynią się do lepszego dopasowania uzyskiwanych przez uczniów kwalifikacji do zapotrzebowania rynku pracy i zwiększenie szansy na zatrudnienie w przyszłości.

Projekt będzie pośrednio oddziaływał na rodziców, którzy otrzymają informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy i perspektywach edukacyjnych uczniów.

Cel projektu: 

Cele projektu RPO WM

Cel ogólny:

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Cel szczegółowy:

Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Autor treści: