Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła bliżej nauki

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 28 sierpnia, 2017 - 15:00
zaktualizowany: czwartek, 14 lutego, 2019 - 10:50
Projekt współfinansowanych w ramach Europejskiego Fudnuszu Społecznego
Od września 2017 roku rusza „Szkoła Bliżej Nauki”, projekt przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza. Uczestniczyć w nim będzie blisko 2000 uczniów oraz ponad 160 nauczycieli. W Warszawie do projektu przystąpiło 21 szkół z 13 dzielnic i ok. 1000 uczniów oraz ok. 90 nauczycieli. Podstawowym celem projektu jest stworzenie warunków nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej, zbieżnej z metodologią pracy naukowej. Elementami takiego naukowego podejścia jest dociekanie, zadawanie pytań, sprawdzanie i wyciąganie wniosków. W m.st. Warszawie metoda ta jest propagowana od 2012 r., kiedy to rozpoczęto realizację projektu „Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych” (obecnie zakończono realizację V edycji), skierowanego do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, poprzez wdrażanie metody nauczania opartej na samodzielnym prowadzeniu badań oraz konstruktywnym i twórczym rozwiązywaniu problemów. Projekt „Szkoła Bliżej Nauki” będzie okazją do utrwalenia i rozszerzenia w Warszawie dotychczas podejmowanych działań.
Priorytet: 
X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 
10.1.2 Edukacja ogólna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*

Grupa docelowa: 

uczniowie, nauczyciele, szkoły
Okres realizacji: 
2017.09.01 - 2019.08.31
Wartość projektu: 
4 999 821,65
Wartość dotacji: 
4 733 416,65

Partnerstwo: 

Centrum Nauki Kopernik (partner wiodący), m.st. Warszawa, gmina Grodzisk Mazowiecki, miasto Kobyłka, gmina Lesznowola, miasto Otwock, gmina Stare Babice, miasto Żyrardów

Tytuł projektu: Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych

Dofinansowanie: 94,67% wartości projektu

Cel główny projektu:

 • objecie wsparciem 1900 uczniów i uczennic, którzy uzyskują najsłabsze wyniki edukacyjne, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i kształtowania właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy;
 • doskonalenie kompetencji zawodowych 164 nauczycielek i nauczycieli z 38 szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 • stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie bazy dydaktycznej 38 szkół, zlokalizowanych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Cele szczegółowe projektu:

 • podniesienie poziomu dwóch kompetencji (informatyczne, matematyczno-przyrodnicze) oraz kształtowanie dwóch postaw/umiejętności (kreatywność, praca zespołowa) u 1500 uczniów i uczennic w trakcie cyklu zajęć/wizyt w Centrum Nauki Kopernik oraz realizacji 3480 godzin zajęć dodatkowych w szkołach objętych projektem;
 • zwiększanie aktywności naukowej u 1500 uczniów i uczennic oraz wzrost ich wiedzy na temat metod i technik badań naukowych poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych w szkołach;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie pracy metodą eksperymentu, doskonalenie umiejętności planowania i oceny pracy zespołowej uczniów, umiejętności współpracy w obszarach między przedmiotowych u 132 nauczycielek i nauczycieli;
 • podniesienie kompetencji 132 nauczycielek i nauczycieli w zakresie aktywnych metod pracy, poprzez wykorzystywanie opracowanych w CNK 380 autorskich zestawów edukacyjnych WODA, opartych na rozwiązywaniu problemów badawczych poprzez samodzielne eksperymentowanie oraz opracowanie 38 narzędzi edukacyjnych;
 • wsparcie 38 szkół objętych projektem w zakresie tworzenia warunków do pracy z uczniem metodą eksperymentu, poprzez doposażenie 38 szkolnych pracowni przyrodniczych.

 *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę i 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć, finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej realizowane są m.in. projekty edukacyjne, budowane drogi rowerowe oraz parkingi P+R, a także tworzone miejsca opieki dla dzieci do lat 3.W 2014 r. Miasto Stołeczne Warszawa
i sąsiadujące gminy zawarły Porozumienie o współpracy międzygminnej oraz wspólnie przygotowały Strategię ZIT.

Pliki do pobrania: