Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 2 listopada, 2017 - 09:50
zaktualizowany: piątek, 25 maja, 2018 - 15:22
Projekt w ramach: RPO WM 10.3.3. ZIT

Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług.  Wsparcie obejmuje rozwiązania:

a) uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z tego zakresu.

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Cel projektu: 

Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 VI 2019 r.

Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach - łącznie 78os. (74K, 4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M) . Projekt ma charakter partnerski: m.st. Warszawa (Lider) oraz Partnerzy; Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.Grupy docelowe: Szkoły, Uczniowie, Nauczyciele

Planowane produkty/rezultaty:

1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego – 71;

2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych wsparciem w programie -78;

3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-48;

4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-22;

5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego-49;

6. Liczba uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanych w ramach projektu-4000;

7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych-4000;

8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego-30.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:

  • kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt

  • wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego

     

Autor treści: 

Pliki do pobrania: