Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 26 listopada, 2019 - 09:29
zaktualizowany: wtorek, 26 listopada, 2019 - 09:30
Sięgnij po więcej
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Całkowita wartość projektu:                              4 462 172,50  zł       

Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł  

Okres trwania projektu:                                     1XII 2019-31 VI 2021   

  • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery;
  • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  ukończy studia podyplomowe;
  • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie

Opis:  

Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli.