Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

„WARSZAWA TALENTÓW rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 28 lipca, 2021 - 13:52
zaktualizowany: środa, 28 lipca, 2021 - 14:15

Regionalny Programy Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020,Oś priorytetowa X,
Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3
Doradztwo edukacyjno - zawodowe w ramach ZIT.

Planowany termin realizacji projektu: wrzesień 2021-sierpień 2023

Lider: m.st. Warszawa (Biuro Edukacji)

Partner: Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy: 52 szkoły podstawowe m.st. Warszawy

Przewidywany budżet: 2 955 477 zł

Wkład własny niepieniężny: 471 200 zł

Koszt przypadający na 1 szkołę: 55 764 zł

W ramach projektu 2800 uczniów z 52 warszawskich szkół podstawowych otrzyma wsparcie, dzięki któremu będą mieli oni większe szanse na podjęcie zatrudnienia w przyszłości. Uczniowe skorzystają z doradztwa zawodowego i zwiększą swoje szanse na rynku pracy.

 • Zostanie utworzony Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, gdzie będzie obecnych 7 doradców zawodowych. Ponadto będzie on wyposażony w materiały i narzędzia dodatkowo wspierające jego działalność;
 • Punkty Informacji i Kariery powstaną także w szkołach podstawowych objętych wsparciem w ramach projektu;
  • Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać średnio z 10 godzin doradztwa zawodowego;
  • Punkty te, podobnie jak i Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, będą miały do dyspozycji m.in. laptopy, książki, gry oraz inne materiały dydaktyczne;
 • Nauczyciele będą mogli podnosić swoje kompetencje z zakresu doradztwa zawodowego między innymi poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach: warsztaty dla koordynatorów Punktów Informacji i Kariery w szkołach, szkolenia dotyczące wykorzystania narzędzi TIK w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego;
 • Działania na rzecz intensyfikacji współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym: spotkania z ekspertami ds. rynku pracy, organizacja spotkań z uczniami szkół zawodowych;
 • Studia podyplomowe dla 40 nauczycieli.