Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 19 września, 2014 - 09:22
zaktualizowany: wtorek, 7 października, 2014 - 10:46
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Koordynator projektu) w partnerstwie z m.st. Warszawą w 16 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach.
Priorytet: 
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Okres realizacji: 
01.09.2014 r. - 30.06.2015 r.
Wartość projektu: 
441 180,00 zł

Opis projektu: 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Kompetencje te zdefiniowane są w dokumencie pn. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

W ramach realizacji projektu od września 2014 r. do czerwca 2015 r. prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne w następującym podziale:

  1. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka obcego,

  2. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

  3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.

W każdej ze szkół z projektu zostaną również zorganizowane całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych z szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.).

Personel projektu - administracja:

Ze strony Koordynatora projektu:
Zespół projektu w Urzędzie Marszałkowskim: http://www.mp.mazovia.pl/?act=cont

Ze strony Partnera projektu – Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Barbara Robakiewicz /Asystent Koordynatora projektu/: brobakiewicz@um.warszawa.pl ; tel. 22/ 44 33 541
  2. Agnieszka Mazek /Asystent Koordynatora projektu/: amazek@um.warszawa.pl ; tel. 22/ 44 31 348
  3. Edyta Jaromin: ejaromin@um.warszawa.pl ; tel. 22/ 44 33 584
Tagi: 

Pliki do pobrania: