Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Berlin-Warszawa. Informacja o Porozumieniu 2019 i współpracy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 29 października, 2019 - 13:23
zaktualizowany: wtorek, 29 października, 2019 - 13:23
Berlin-Warszawa. Informacja o Porozumieniu 2019 i współpracy
W dniu 29 października br. podpisano Memorandum dotyczące uczestnictw szkół warszawskich we współpracy polsko-niemieckiej w zakresie edukacji szkolnej w latach 2019-2021.

Porozumienie będzie funkcjonowało w ramach Umowy z dnia 12 sierpnia 1991 r. o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Berlinem i Porozumienia ramowego z dnia 7 stycznia 1994 w sprawie współpracy między Warszawą i Berlinem.

Oba miasta partnerskie wyraziły chęć zacieśnienia współpracy w dziedzinie edukacji. W ramach tej współpracy będą one w pierwszej kolejności dążyć do podnoszenia kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie języka miasta partnerskiego, wpisując się w aktualne wymogi dotyczące nauczania języków obcych. Projekt ma również na celu wsparcie mobilności uczniów i nauczycieli, aby umożliwić im zdobywanie nowych doświadczeń edukacyjnych, społecznych, kulturowych i interkulturowych za granicą. Zgodnie z założeniami powinien on ponadto przyczynić się do zbliżenia systemów edukacyjno-wychowawczych i kształtowania Europy jako społeczeństwa opartego na wiedzy, realizując tym samym założenia Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej. Oba miasta partnerskie wyrażają chęć kontynuacji rozpoczętej współpracy na polu nauki języków obcych, i kultury, jak również zacieśnić współpracę w zakresie edukacji przedszkolnej, podstawowej, średniej oraz zawodowej poprzez obustronne wizyty studyjne i wspólne projekty i seminaria.
Przewiduje się wzmocnienie wsparcia dla wspólnych dwu- i wielostronnych projektów edukacyjnych. Rozszerzone zostanie również wsparcie projektów wymian i pobytów w krajach partnerskich celem stworzenia warunków do posługiwania się językiem obcym w praktycznych sytuacjach komunikacyjnych. W tym celu prowadzona będzie bliska współpraca z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk), a także realizowane będą programy wymiany, w tym w ramach programu Erasmus+.
Podjęte zostaną działania na rzecz szerszego zastosowania nowoczesnych środków komunikacji do celów edukacyjnych. Działania te umożliwią rozwinięcie i urozmaicenie programów wymiany międzyszkolnej.
Z planowanych działań w najbliższym okresie zakłada się wyjazd na konferencję sportową do Berlina dyrektorów i nauczycieli warszawskich liceów sportowych. Celem wyjazdu do Berlina (ENOSS Conference) w terminie 6-8 listopada jest zbudowanie sieci szkół sportowych z całej Europy.

W terminie 28-3- października do Warszawy przyjechali nauczyciele z Berlina , którzy wizytują 4 warszawskie licea. W ramach wizyty odbędzie się również wspólne zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik jak i wykład zorganizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń pn. Interaktywny wykład w j. angielskim na temat interkulturowych aspektów współpracy polsko- niemieckiej w dziedzinie edukacji.

Dodatkowo w dniach 4-6 grudnia, grupa nauczycieli z czterech warszawskich liceów odbędzie job shadowing w szkołach berlińskich. Nauczyciele polscy i niemieccy wymienią doświadczenia w zakresie różnego rodzaju technik nauczania.
Na wiosnę przyszłego roku planowany jest wyjazd uczniów warszawskich szkół do Berlina.

Dwadzieścia osiem lat temu podpisano umowę o współpracy pomiędzy Warszawą a Berlinem.

W ramach współpracy polsko-niemieckiej w ramach Umowy z dnia 12 sierpnia 1991 r. o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Berlinem przeprowadzono dotychczas wiele wspólnych projektów i działań:

1)      Zorganizowano staże dla młodych nauczycieli z Warszawy i Berlina.

2)      Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy realizowało także projekt z programu Erasmus+ pt. Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin. Projekt w zakresie wymiany dobrych praktyk był realizowany we współpracy z Senatem Berlina w okresie 1 września 2016 – 31 sierpnia 2018. Grupy docelowe to nauczyciele, uczniowie, studenci kierunków pedagogicznych.

3)      Warszawskie szkoły realizowały i realizują także projekty w ramach programu Jugendwerk. W latach 2014-2016 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży warszawskie szkoły zrealizowały 187 projektów na łączna kwotę 1 082 204,33 zł. Projekty te objęły wsparciem 3727 uczestników z Polski oraz 3592 uczestników z Niemiec.

4)      Zrealizowano Projekt: Wymiana młodych nauczycieli Warszawy i Berlina. Projekt realizowany był w 2017.  Partnerami byli WCIES i Senat Berlina. Adresatami byli nauczyciele o niewielkim stażu pracy zawodowej oraz nauczyciele uczący przedmiotów w języku niemieckim (w programach klas dwujęzycznych). Program finansowany był ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu specjalistycznego. Nauczyciele z Warszawy wyjechali na tydzień do Berlina (11 osób), a nauczyciele z Berlina przyjechali do Warszawy (6 osób, zatrzymali się w EDSM). W programach obydwu wizyt była wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wizyty w szkołach, spotkania z uczniami, nauczycielami i dyrektorami.

5)      Odbyła się wymiana przedstawicieli młodzieżowych rad - „Rady młodzieżowej Warszawy i Berlina w akcji” . Cel programu: Zwiększenie wpływu młodych ludzi na szkołę, w której się uczą i miasto, w którym działają poprzez umocowanie samorządności szkolnej i młodzieżowej w systemie oświaty miasta i strukturach samorządu miasta.