Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: czwartek, 15 lutego, 2018 - 15:05
zaktualizowany: czwartek, 15 lutego, 2018 - 15:06
Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje o poszukiwaniu trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego

Rekrutację trenerów z powiatów województwa mazowieckiego  prowadzi Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Uczestnikami projektu mogą zostać pracownicy centrów kształcenia praktycznego, publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz publicznych wojewódzkich i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.

Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

Szcegóły na stronie      http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12351,Doradztwo-zawodowe-Szkolenia-dla-trenerow-koordynatorow-doradztwa-zawodowego-w-s.html

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności